Datainsamling för 2022 års undersökning har avslutats och resultaten kommer att publiceras i november 2022.

Resultat folkhälsoenkäten 2021

Över 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd och andelen med bra hälsa har ökat sedan år 2004. Trots detta finns det fortfarande stora skillnader mellan kön, utbildningsnivåer och socioekonomiska grupper. Det är vanligare att män rapporterar att de har en god hälsa än att kvinnor gör det. Resultaten från 2021 års Hälsa på lika villkor visar att över 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd. Andelen med god hälsa ökar med högre utbildningsnivå. Vissa levnadsvanor har också förändrats sedan år 2004, andra inte. Rökning och alkoholkonsumtion har minskat medan övervikt och fetma har ökat.

Resultaten för levnadsvanor, fysisk respektive psykisk hälsa, tandhälsa och sociala relationer går att hitta i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio.

Det enklaste är att söka på respektive ämne i Statistik A–Ö

Några resultat från folkhälsoenkäten 2021

Snabbfakta om nationella folkhälsoenkäten

  • För åren 2004–2016 har det nationella urvalet bestått av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år. För 2018 och framåt har det nationella urvalet fördubblats till 40 000. Regioner kan delta med ytterligare urval för respektive län eller region. För 2021 års undersökning bestod det totala urvalet av cirka 110 000 personer.
  • Från och med 2016 görs undersökningen vartannat år, nästkommande undersökningar genomförs därmed 2022, 2024 osv.
  • Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt.
  • Frågeformuläret omfattar ett 60-tal frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB.
  • Resultatet viktas så att det återges för hela populationen.
  • En bortfallsanalys genomfördes 2009.

Syfte och bakgrund m.m.

En beskrivning av syfte, urval, formulär, frågor, svarsfrekvens, bortfall samt vilka landsting och regioner som deltagit och vid vilka år: Fakta om nationella folkhälsoenkäten 2021

Rapporter med beskrivning av frågorna och hur man redovisar frågorna i den nationella folkhälsoenkäten: Syfte och bakgrund med nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Frågeformulär och följebrev för respektive år till nationella folkhälsoenkäten

Statistiska centralbyråns tekniska rapporter innehåller beskrivningar av tillvägagångssätt, hur urvalet gjorts, uppgifter kring viktberäkning och vad man bör tänka på vid användandet av materialet m.m: Tekniska rapporter

Vad betyder bortfallet för resultaten? En bortfallsanalys har tagits fram av Statistiska centralbyrån 2018: Bortfallsanalys 2018 (PDF, 184 kB)