Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att minska under vecka 4, totalt och bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Även antalet inneliggande patienter med covid-19 i slutenvården och antalet nya intensivvårdade patienter minskade. Under vecka 2 minskade även antalet avlidna med covid-19, men fortsatt uppmättes en överdödlighet nationellt. För att undvika svår sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser av covid-19 tar dessa. Fortsatt är det viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra för att på så sätt minska den smittspridning som fortfarande pågår.

Statistik om covid-19 (socialstyrelsen.se)

Om vaccination mot covid-19

Vecka 4 provtogs 16 130 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med föregående vecka. Högst antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 4 fanns som tidigare veckor i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av personer 70–79 år. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 vecka 4 var 11 procent, vilket är en minskning jämfört med föregående vecka.

Under vecka 4 rapporterades 1 390 bekräftade fall av covid-19, vilket är en minskning med 29 procent jämfört med vecka 3. Vecka 4 var antalet fall lägre än medelvärdet för föregående tre veckor i alla regioner förutom region Gotland. Skillnaderna var statistiskt säkerställda.

Bland boende på SÄBO rapporterades 195 bekräftade fall vecka 4, vilket är en minskning med 35 procent jämfört med föregående vecka. Bland personer med hemtjänst rapporterades 185 bekräftade fall, vilket är en minskning med 23 procent.

Hittills under vecka 4 har 3 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats. De föregående tre veckorna (vecka 1–3) rapporterades i medeltal 27 nya patienter per vecka. Sedan föregående vecka har inga ytterligare patienter rapporterats inlagda vecka 3. För de 83 patienter med bekräftad covid-19 som vårdats inom intensivvården de senaste fyra veckorna (vecka 1–4), var medelåldern 66 år och 92 procent tillhörde en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd. Det rapporterade antalet nya intensivvårdade patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

På grund av fördröjningen i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Hittills under vecka 2 har 290 bekräftade fall rapporterats avlidna. För vecka 51 2022–1 2023 var medeltalet 376 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 2 hade 178 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hade hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO. Hittills har 188 respektive 46 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 3 och 4. Vecka 2 uppmättes en överdödlighet nationellt enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

I Sverige cirkulerar fortsatt många olika genetiska grupper inom omikron-varianten, huvudsakligen undergrupper som utvecklats inom BA.2 och BA.5 och har mutationer som ger viruset ökad förmåga att undvika immunförsvaret.

Under vecka 1–3 2023 utgjorde BQ.1 och BQ.1.1 inklusive undergrupper (som utvecklats ur BA.5) 51 procent av alla virus som undersökts. Olika undergrupper inom XBB (som är en kombination av två virus inom BA.2, en så kallad rekombinant) utgjorde 9 procent. Den vanligaste undergruppen inom XBB var XBB.1.4.1 (5 procent). I prover undersökta inom det nationella övervakningsprogrammet har hittills totalt 75 fall av virusvarianten XBB.1.5 påvisats. Under vecka 1-3 2023 utgjorde XBB.1.5 2,3 procent av undersökta prover.

Figur. Antal bekräftade fall per vecka från vecka 10 2022 till och med aktuell rapportvecka.

Senaste veckorna ses en minskning av antalet bekräftade fall av covid-19. Antalet fall var 1390 vecka 4.

Läs hela: Veckorapport om covid-19, vecka 4 2023 (PDF, 1,9 MB)

Underlag för veckorapport om covid-19, vecka 4 2023 (Excel, 161 kB)

Länkar