Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige fortsatte att öka under vecka 24. Andelen fall med BA.5, en undergrupp till virusvarianten omikron, har ökat de senaste veckorna och bedöms bidra till den ökade smittspridningen. Folkhälsomyndigheten följer antalet avlidna med covid-19 och nyinlagda patienter som behövt intensivvård och bland dessa har hittills ingen ökning setts.

Vecka 24 provtogs 16 193 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med vecka 23. Högst antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 24 fanns i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av gruppen 70-79 år. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 under vecka 24 var 13 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående veckor.

Under vecka 24 rapporterades 2 165 bekräftade fall av covid-19 i Sverige. Av dessa var tio procent efterregistreringar av fall som provtagits tidigare under våren 2022, nästan uteslutande från Stockholm. Med de efterrapporterade fallen borträknade ses en ökning på 37 procent mellan vecka 23 och 24. Under vecka 24 var det fler fall i samtliga åldersgrupper förutom 0-9 år och 70-79 år, jämfört med vecka 23. Av de bekräftade fallen vecka 24 var 89 bland boende på SÄBO, vilket är 25 fler fall än vecka 23. Bland personer med hemtjänst rapporterades 103 bekräftade fall, vilket är 30 fler fall än vecka 23. Inga efterregistrerade fall fanns för SÄBO och hemtjänst.

För att bedöma det aktuella läget i respektive region har de efterregistrerade fallen räknats bort. Vid en jämförelse av antalet fall per 100 000 invånare vecka 24 mot medelvärdet under föregående tre veckor var den högre i 12 regioner (Blekinge, Halland, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland). Skillnaderna var statistiskt säkerställda.

Hittills har tre nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 från tre regioner rapporterats under vecka 24. De senaste fyra veckorna (vecka 21–24) har 18 nya intensivvårdade patienter (medeltalet 5 patienter) med bekräftad covid-19 rapporterats. Av dessa patienter var medelåldern 63 år och 16 patienter tillhörde en medicinsk riskgrupp. Eftersom det är få intensivvårdade fall görs, under en period, ingen uppdelning per vaccinationsstatus varje vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

På grund av fördröjningen i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Hittills har 22 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 22. Föregående tre veckor (vecka 19–21) var medeltalet 36 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 22 hade 15 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO. Under vecka 22 var dödligheten inom normalspannet i hela landet enligt överdödlighetsmodellen EuroMomo.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

I ett nationellt övervakningsprogram följer Folkhälsomyndigheten, med stöd från regionerna, förekomsten av virusvarianter av särskild betydelse som påvisats i Sverige. Sedan vecka 7 utgör omikron 100 procent av de sekvenserade proverna. De två undergrupperna inom omikronvarianten, BA.4 och BA.5, klassificeras också som virusvarianter av särskild betydelse (VOC) av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC). Framförallt BA.5 har ökat de senaste veckorna, se Folkhälsomyndighetens veckovisa statistik.

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse

För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser tar dessa. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Figur. Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka de senaste tio veckorna, där efterregistrerade fall som provtagits tidigare under våren 2022 har en ljusare färg.

Senaste veckan syns en ökning, vecka 24 ligger antalet fall utan efterregistreringar på cirka 2000.

(a) Ankomstdatum till laboratorium 31 mars 2022 eller tidigare.

Läs hela veckorapporten för covid-19 vecka 24 publicerad 23 juni 2022 (PDF, 3,1 MB)

Underlag för veckorapport covid-19, vecka 24 2022  (Excel, 140 kB)

Länkar