Läget i Sverige

Nationellt visar samtliga mått som Folkhälsomyndigheten följer för att bedöma spridningen av covid-19 på ett oförändrat läge. Under vecka 39 var antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige på ungefär samma nivå som föregående vecka både totalt och bland personer boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och personer med hemtjänst. Antalet nya intensivvårdade patienter varierar från vecka till vecka och de senaste veckorna ses ingen förändring. Ökningen av antalet avlidna som skedde under sommaren har vänt och ligger sedan vecka 34 på en lägre nivå.

Det är viktigt att den som är sjuk med symtom som kan bero på covid-19 stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser tar dessa.

Skyddseffekt efter 3 och 4 doser vaccin mot covid-19 till personer 65 år och äldre – Baserat på svenska data från februari till augusti 2022

Från och med den 1 september rekommenderas personer som är 65 år eller äldre, samt personer från 18 år som är i riskgrupp, att vaccinera sig med en påfyllnadsdos mot covid-19. Vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Dags för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 (nyhet 2022-08-26)

Vecka 39 provtogs 23 593 individer för covid-19 i Sverige, vilket är på samma nivå som föregående vecka. Högst antal provtagna individer per
100 000 invånare under vecka 39 fanns som tidigare i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av personer 70-79 år. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 vecka 39 var 18 procent, vilket är på samma nivå som föregående vecka.

Under vecka 39 efterregistrerades de kvarvarande 9 496 fallen från region Stockholm som provtogs i vintras men då inte rapporterades. Utan efterregistreringar var antalet bekräftade fall 4 036, vilket är på samma nivå som vecka 38. I jämförelser mellan veckor i veckorapporten är de efterregistrerade fallen borträknade. Antalet fall var vecka 39 statistiskt säkerställt högre än medelvärdet för föregående tre veckor i tre regioner (Kalmar, Västernorrland och Västra Götaland) och lägre i sex regioner (Blekinge, Dalarna, Jämtland Härjedalen, Sörmland, Uppsala, Örebro). I övriga regioner fanns inga statistiskt säkerställda skillnader.

Av de bekräftade fallen vecka 39 var 354 bland boende på SÄBO, vilket är en minskning med 9 procent (37 fall) jämfört med vecka 38. Bland personer med hemtjänst rapporterades 445 bekräftade fall vecka 39, vilket är en minskning med 4 procent (18 fall) jämfört med vecka 38. Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda.

Hittills har 13 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 39. De föregående tre veckorna (vecka 36–38) rapporterades i medeltal 16 patienter per vecka. Sedan föregående veckorapport har ytterligare fyra patienter rapporterats nyinlagda under vecka 38, vilket ger totalt 21 patienter rapporterade vecka 38. För de 61 patienter med bekräftad covid-19 som vårdats inom intensivvården de senaste fyra veckorna (vecka 36–39), var medelåldern 64 år och 50 patienter tillhörde en medicinsk riskgrupp. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka. I veckans specialavsnitt kan du läsa mer om intensivvårdade bekräftade fall uppdelat på perioder med olika dominerande virusvarianter.

På grund av fördröjningen i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Hittills har 68 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 37. Föregående tre veckor (vecka 34–36) var medeltalet 85 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 37 hade 39 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO. Hittills har 48 respektive 18 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 38 och 39. På grund av tekniska problem är överdödlighetsanalyserna för vecka 37 försenade.

Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet)

I ett nationellt övervakningsprogram följer Folkhälsomyndigheten, med stöd från regionerna, förekomsten av genetiska grupper av SARS-CoV-2 i Sverige. Detta görs genom helgenomsekvensering av ett urval av PCR-positiva prover. Särskilt fokus ligger på övervakning av virusvarianter av särskild betydelse (Variants of Concern) enligt ECDCs klassificering. Aktuella virusvarianter av särskild betydelse är omikronundergrupperna BA.2, BA.4 och BA.5. Endast olika undergrupper inom omikron cirkulerar nu i Sverige. Under vecka 36–38 utgjorde omikronvarianten BA.5 med undergrupper 96 %, BA.4 med undergrupper 3 % och BA.2 med undergrupper 0,9 %.

Statistik över virusvarianter av särskild betydelse inrapporterade till SmiNet publiceras på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse

Figur. Antal bekräftade fall per vecka sedan vecka 10 2022 till och med innevarande rapportvecka, där efterregistrerade fall som provtagits tidigare under våren 2022 har en ljusare färg.

Vecka 39 ligger antalet fall på knappt 14 000, varav cirka 70 procent är efterregistreringar.

Fotnot: (a) Ankomstdatum till laboratorium 28 februari 2022 eller tidigare.

Läs hela veckorapporten för covid-19 vecka 39 2022 (PDF, 1 MB)

Underlag för veckorapport covid-19, vecka 39 2022 (Excel, 149 kB)

Länkar