Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Cryptosporidiuminfektion under 2015

Cryptosporidium är ett urdjur, en så kallad protozo, som kan överföras mellan djur och människor. Den utsöndras via avföring i form av oocystor och sprids ofta via förorenade livsmedel eller vatten. Parasiten kan orsaka sjukdom med vattniga diarréer, buksmärtor och illamående. De två arter som vanligen smittar människa är C. parvum och C. hominis. C. parvum kan smitta både djur och människor medan C. hominis främst smittar människor. Även andra arter av parasiten från djur kan ibland infektera människa.

Utfall

Under 2015 rapporterades 527 fall med cryptosporidiuminfektion, det största antalet rapporterade fall sedan 2004 då sjukdomen blev anmälningspliktig. Av dessa hade 313 smittats i Sverige och 207 utomlands (fig. 1), för 7 fall saknades uppgift om smittland. Bortsett från ökningen 2010-2011 då två stora vattenburna och ett antal livsmedelsburna utbrott inträffade har antalet fall med inhemsk smitta respektive utlandssmitta ökat över tiden. Bland de inhemska fallen rapporterades nästan 30 procent fler fall och bland de utlandssmittade fallen sågs en 40 procentig ökning under 2015 jämfört med 2014. Den inhemska ökningen berodde delvis på ett antal utbrott med Cryptosporidium som beskrivs längre ner i texten.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av cryptosporidiuminfektion som smittades i Sverige och utomlands 2005-2015

Figur 1. Antalet rapporterade fall av cryptosporidiuminfektion som smittades i Sverige och utomlands 2005-2015.Figur 1. Antalet rapporterade fall av cryptosporidiuminfektion som smittades i Sverige och utomlands 2005-2015.

Ålder och kön

Liksom tidigarerapporterades fler kvinnor än män med cryptosporidiuminfektion. Bland de inhemskt smittade var 59 procent (185 fall) kvinnor och bland de utlandssmittade 55 procent (113 fall).

Till skillnad från tidigare år smittades ett större antal barn i Sverige än utomlands. Av de som smittades i Sverige var 63 fall barn mellan 0-9 år och av de utlandssmittade var 49 fall barn. Ökningen av antalet barn som smittades i Sverige berodde på utbrott i samband med två kosläpp i Västra Götaland som besöktes av många barn. Bland de inhemskt smittade var medianåldern 31 år (mellan 0-84 år) och bland de utlandssmittade 25 år (mellan 1-72 år) (fig. 2).

Figur 2. Antalet rapporterade fall som smittades i Sverige och utomlands per åldersgrupp 2015

Figur 2. Antalet rapporterade fall som smittades i Sverige och utomlands per åldersgrupp 2015.Figur 2. Antalet rapporterade fall som smittades i Sverige och utomlands per åldersgrupp 2015.

Smittväg/ar

Vanligaste angivna smittväg var djurkontakt (77 fall), via mat (64 fall), vatten (38 fall), personkontakt (21 fall), medan 3 personer angav smitta genom yrket. För cirka 60 procent av fallen saknades information om smittkälla.

Smittland

Vanligaste smittland utöver Sverige var Spanien (28 fall), Turkiet (25 fall) och Portugal (16 fall). Från övriga länder där personer smittats rapporterades mellan 1 och 9 fall per land.

Geografisk spridning i Sverige

Bland de inhemska fallenrapporterades den högsta incidensen från Hallands län med 21,6 och Jönköpings län med 11,5 fall per 100 000 invånare.Från 4 län rapporterades inga fall.

Säsongsvariation

De inhemska fallen rapporterades framförallt under sommar och höst med en topp i maj beroende på smitta vid kosläpp samt en topp i november i samband med ett utbrott vid en konferens. Bland de som smittats utomlands rapporterades de flesta mellan juli-oktober, sammanlagt 124 fall (fig. 3).

Fig 3. Antalet fall som smittats i Sverige och utomlands per månad under 2015

Fig 3. Antalet fall som smittats i Sverige och utomlands per månad under 2015.Fig 3. Antalet fall som smittats i Sverige och utomlands per månad under 2015.

Utbrott

Under mars månad insjuknade ett antal veterinärstudenter med magbesvär och 10 studenter laboratoriebekräftades med Cryptosporidium. Av dessa verifierades 4 studenter med C. parvum IIaA16G1R1b varav blandinfektion med subtyp IIaA14G1R1 hos en student samt blandinfektion med okänd subtyp hos en annan. Provtagning av bondgårdar som studenterna besökt visade på en koppling till två gårdar där C. parvum IIaA16G1R1 kunde påvisas. Denna subtyp är den vanligaste i landet både bland människor och kalvar.

I slutet av april besöktes ett kosläpp på en bondgård i Västra Götaland av 400-500 personer inkluderande både skolklasser och förskoleklasser. Barnen hade möjlighet att besöka gårdens kalvar i kätten och klappa dem. De serverades mjölk och bullar efter tvätt av händerna med våtservetter. Sedan lärare och elever på en skola insjuknat visade provtagning att de smittats med Cryptosporidium. Personer som besökt gården och insjuknat provtogs och 38 personer varav 28 barn laboratorieverifierades. Vid subtypning påvisades en variant av C. parvum IIaA16G1R1 och i träckprover från 3 av 7 kalvar på gården påvisades samma variant av C.parvum IIaA16G1R1.

Vid samma tid ägde ännu ett kosläpp rum på en bondgård i Västra Götaland, som besöktes av ca 3000 personer. Även där serverades mjölk och bullar men man hade inte direktkontakt med kalvarna utan man fick titta på kosläppet. Även efter detta kosläpp insjuknade besökare. Människor och kalvar provtogs och 12 personer varav 5 barn laboratoriekonfirmerades. Vid subtypning påvisades C. parvum IIaA18G1R1 i humanprover och samma subtyp av C. parvum påvisades i 2 av 7 träckprover från kalvar på gården.

En tre dagar lång konferens pågick i Västra Götaland i mitten av november. Sammanlagt runt 5000 personer från hela landet men även från andra länder deltog i konferensen. Några dagar senare rapporterades fall med cryptosporidios från olika delar av landet och det visade sig att de insjuknade hade deltagit i konferensen. Nio personer laboratoriekonfirmerades och vid subtypning påvisades C. parvum IIaA17G1R1. En enkät skickades ut till deltagare i konferensen för att undersöka hur många som insjuknat och vad de ätit och druckit. Enkäten besvarades av omkring 1500 personer och 83 av dem betraktades som fall. Av dessa var 68 kvinnor och 15 män. Smittkällan kunde inte säkert fastställas men misstänktes vara någon ingrediens som användes i huvudrätterna vid lunchen under två av konferensdagarna. Inget livsmedel fanns kvar för provtagning.

Sammanfattande bedömning

Incidensen skiljer sig mellan olika landsting beroende på diagnostiska metoder och rutiner för när provtagning sker och vilka analyser som efterfrågas. Incidensen för samtliga fall i landet var 5,3 per 100 000 invånare 2015. I Hallands och Jönköpings län där medvetenheten och övervakningen av Cryptosporidium är hög var incidensen 29,2 respektive 20,4 fall per 100 000 invånare. Från 4 län rapporterades inga fall. I Hallands län analyserar man med nyare metodik och samtliga diarréprover undersöks för 3 eller 4 parasiter vilket är en trolig orsak till att fler fall rapporteras där. I Jönköpings län är förutom medvetenheten även provtagningsfrekvensen av misstänkta fall hög. Under de senaste åren här även Uppsala, Gävleborgs, Örebro och Östergötlands län gått över till nyare metodik, vilket har resulterat i en ökning av incidensen i dessa län. Detta kommer med tiden att ge en sannare bild av incidensen där.

I de utbrott som beskrivs ovan laboratoriebekräftades sammanlagt 63 av fallen och därmed rapporterades de i övervakningssystemet SmiNet och inkluderades för årsstatistiken medan övriga, obekräftade fall ingick i mörkertalet. Tre av utbrotten inträffade i Västra Götalands län vilket resulterade i att incidensen där ökade från 1, 8 fall år 2014 till 4,5 fall per 100 000 invånare 2015.

Ökningen av antalet rapporterade fall över tid är förmodligen en kombination av förbättrade analysmetoder, ökad provtagning vid utbrott och en ökad medvetenhet inom primärvården.