Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Cryptosporidium 2016

Cryptosporidium är ett urdjur, en så kallad protozo, som kan överföras mellan djur och människor. Den utsöndras via avföring i form av oocystor och sprids ofta via förorenade livsmedel eller vatten. Parasiten kan orsaka sjukdom med vattniga diarréer, buksmärtor och illamående. För personer med nedsatt immunförsvar kan sjukdomen bli mycket allvarlig.

Utfall

Incidensen var sex fall per 100 000 invånare år 2016 och det totala antalet fall var 594 vilket är det högsta antalet fall som rapporterats sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 1 juli 2004 (figur 1). Ökningen av antalet rapporterade fall över tid är förmodligen en kombination av förbättrade analysmetoder, ökad provtagning vid utbrott och en ökad medvetenhet inom primärvården.

Figur 1. Incidensen (antal fall per 100 000 invånare) av fall med cryptosporidios smittade i Sverige, utomlands och totalt år 2006–2016. Den stora ökningen av personer smittade i Sverige 2010–2011 förklaras av två stora vattenburna utbrott i Östersund respektive Skellefteå

Figur 1. Incidensen (antal fall per 100 000 invånare) av fall med cryptosporidios smittade i Sverige, utomlands och totalt år 2006–2016. Den stora ökningen av personer smittade i Sverige 2010–2011 förklaras av två stora vattenburna utbrott i Östersund respektive Skellefteå

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall 2016 var medianåldern 32 år med en spridning mellan 0 och 82 år.

Av fallen 2016 var 322 kvinnor (54 procent) och 272 män (46 procent).

Smittväg

De vanligaste smittvägarna för Cryptosporidium är via livsmedel, djurkontakt, bad- och dricksvatten eller personkontakt.

Under 2016 rapporterades 97 personer smittade via mat, 38 via djurkontakt, 36 av dricksvatten, 22 genom personkontakt och 13 av bassängvatten/badvatten. Dessutom smittades sju personer genom yrket. För övriga 381 fall fanns ingen smittkälla angiven. Bland de inhemskt smittade var djurkontakt och personkontakt generellt vanligare än bland personer som rest utomlands.

Smittland

Under året rapporterades 340 fall smittade i Sverige och 244 smittade utomlands och för 10 fall saknades information om smittland. Flest fall rapporterades från Portugal, Spanien och Thailand.

Geografisk fördelning i Sverige

Incidensen skiljer sig mellan olika landsting beroende på diagnostiska metoder och rutiner för när provtagning sker och vilka analyser som efterfrågas. Den högsta incidensen sågs i Hallands och Jönköpings län där incidensen var 22 respektive 16 fall per 100 000 invånare. Under de senaste åren har även Uppsala, Gävleborgs, Örebro och Östergötlands län gått över till nyare metodik, vilket har resulterat i en ökning av incidensen i dessa län. Särskilt i Östergötlands och Uppsala län har incidensen ökat avsevärt under de senaste tre åren.

Säsongsvariation

Av de som smittas i Sverige rapporteras vanligen ett större antal under augusti och september och under 2016 var mönstret detsamma. Även fall som smittats utomlands rapporterades främst under augusti-september (figur 2).

Figur 2. Incidensen (antalet fall per 100 000 invånare) som rapporterats smittade i Sverige respektive utomlands per månad 2016

Figur 2. Incidensen (antalet fall per 100 000 invånare) som rapporterats smittade i Sverige respektive utomlands per månad 2016

Utbrott

Under 2016 inträffade flera utbrott av Cryptosporidium: på en förskola i Jönköpings län i februari; på en bondgård i Värmland i april–maj; i samband med ett event i Norrbotten i augusti samt vid ett kalas i Västra Götaland i augusti–september.

Se fördjupad information om utbrott 2016

Mikrobiologi

År 2016 utfördes artbestämning och subtypning på Folkhälsomyndigheten framförallt för fall smittade i Sverige vid utbrott och smittspårning men i enstaka fall även för smittade i utlandet.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning

Under 2016 rapporterades det högsta antalet fall sedan Cryptosporidium blev en anmälningspliktig sjukdom 2004. Förbättrade diagnostiska metoder i fler län än tidigare samt en ökad medvetenhet samverkar till en generell ökning av incidensen i landet men mörkertalet är fortfarande stort och varierar i de olika länen. Dessa båda faktorer förbättrar även möjligheten att upptäcka utbrott. Beroende på diagnostiska metoder och rutiner för provtagning och vilka analyser som efterfrågas skiljer sig incidensen mellan olika län. I vissa län såsom i Hallands och Jönköpings län har medvetenheten och övervakningen av Cryptosporidium varit hög under ett antal år och därmed är incidensen hög i dessa län. I några län, Uppsala, Gävleborgs, Örebro och Östergötlands län, har man gått över till nyare metodik under senare år, vilket medfört en ökning av incidensen där.

Läs mer

Sjukdomsinformation om cryptosporidium

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Socialstyrelsen: Gemensam strategi ska minska risken för parasitsmitta