Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Cryptosporidiuminfektion 2004

Tidigare har cryptosporidieinfektion anmälts på frivillig basis från laboratorier och varje år inkom cirka 50 till 150 rapporter.

Första juli 2004 blev sjukdomen anmälningspliktig. Under detta år anmäldes totalt 66 fall, varav 17 antogs vara smittade i Sverige. Infektionen drabbade vanligen personer under 50 års ålder och i något större utsträckning kvinnor än män.

För det stora flertalet fall saknades uppgift om smittväg. I en femtedel av de kliniska rapporterna angavs mat som orsak.