Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Cryptosporidiuminfektion 2008

Trend och geografisk spridning

Under 2008 rapporterades totalt 148 fall av cryptosporidiuminfektion. Det var en ökning med 35 % jämfört med 2007, då 110 personer insjuknade. Knappt hälften (65) smittades i Sverige. Av samtliga fall rapporterades 129 från Stockholmsområdet, vilket beror på att vissa parasitlaboratorier i Stockholm screenar för Cryptosporidium i samtliga av­föringsprov som undersöks med avseende på parasiter.

Ålder och kön

Sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004 har fler kvinnor än män rapporterats, så även 2008. Bland de inhemskt smittade övervägde dock männen något. Av samtliga rapporterade fall var 66 personer mellan 25–44 år. 25 barn var i åldergruppen 0–4 år, de flesta smittade utomlands.

Smittväg och smittland

Vanligaste rapporterad smittkälla var mat och personkontakt. De länder där flest resenärer smittades var Indien, Turkiet och Thailand.

Utbrott

Ett stort antal fall rapporterades under september-november, vilket berodde på flera utbrott i Stockholmstrakten. Under september och oktober sågs en ökning av antalet sporadiska fall i Stockholms län. En fall-kontroll-studie som genomfördes visade att den troliga smittkällan var ruccolasallad.

I september insjuknade 21 personer efter en middag på restaurang. Av dessa var 16 positiva för Cryptosporidium. Den troliga smittkällan var persilja som blandats i den bearnaisesås som serverades under middagen.

Under oktober insjuknade 8 av 16 barn på en förskola. 6 var positiva för Cryptosporidium. Indexfallet var troligen ett barn som smittats av en familjemedlem som varit på utlandsresa.

Epidemiologisk typning

Av det stora antal Cryptosporidium-arter som finns beskrivna är C. parvum och C. hominis de vanligaste hos människa, men även andra arter har rapporterats. C. parvum förekommer både hos djur och människa (zoonotisk) medan C. hominis nästan uteslutande har påvisats hos människa. Kunskapen om Cryptosporidium-infektion hos människa i Sverige var tidigare mycket begränsad. Under 2006 initierades därför en studie för att kartlägga klinisk bild, smittvägar och speciesförekomst hos svenska patienter med Cryptosporidium-infektion. Studien fortsatte under 2008 då prov från ytterligare 79 patienter genotypades. Av dessa hade 52 personer C. parvum och 23 C. hominis. Även andra Cryptosporidium-arter förekom, såsom 2 fall av C. meleagridis, ett fall av C. felis och ett fall med Cryptosporidium chipmunk genotype 1.