Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Cryptosporidiuminfektion 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 1088 fall vilket motsvarar en incidens på 10,5 per 100 000 invånare (figur 1) vilket var den högsta incidensen sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004.
Av samtliga rapporterade fall var medianåldern 37 år (spridning 0-87 år) och 54 procent var kvinnor (n=585/1088). Under året rapporteras 771 fall ha smittats i Sverige, 304 fall smittades utomlands och för 13 fall saknades information om smittland. Flest utlandssmittade rapporterades från Portugal (n=36) följt av Spanien (n=33) och Turkiet (n=16). Incidensen skiljer sig mellan olika regioner i landet beroende på diagnostiska metoder, rutiner för när provtagning sker och vilka analyser som efterfrågas. Den högsta incidensen sågs, likt 2018, i Halland och Östergötland (35 respektive 31 fall per 100 000 invånare; figur 3).

Över hälften (n= 450/771) av de inhemskt smittade fallen rapporterades under oktober-december (figur 2). Med anledning av ökningen av antalet rapporterade fall i flera regioner påbörjades en nationell utbrottsutredning. Under utbrottsperioden typades 300 prover och två C. parvum subtyper dominerade; IIdA22G1c (n=122) och IIdA24G1 (n=67). Den första kunde med hjälp av enkätsvar kopplas till råsaft med spenat som smittkälla medan smittkällan till ökningen av subtyp IIdA24G1 inte kunde identifieras. Övriga dominerande subtyper var IIdA20G1e (n=23) och IIdA21G1* (n=20) som också påvisades hos fall som besökt tre olika julbord där färsk grönkål misstänktes som smittkälla.

Förutom den nationella ökningen under oktober-december typades 299 prov från resterande delen av året inom ramen för det mikrobiologiska övervakningsprogrammet. Majoriteten av inhemska fall orsakades precis som tidigare år av C. parvum (80 procent, n=239). Inhemsk smitta med C. hominis stod för 9,2 procent av fallen (n=22) vilket är en ökning jämfört med de nationella typningsdata som finns (åren 2014: 2,8 procent och 2013: 1,5 procent). Infektion med Cryptosporidium chipmunk genotype I (n=12) som globalt är en ovanlig art var den tredje vanligaste orsaken till cryptosporidios och orsakade ett mindre utbrott på en förskola i Stockholm.

Sammanlagt var antalet rapporterade fall av inhemsk cryptosporidios högre än något tidigare år sedan sjukdomen blev anmälningspliktig.

Figur 1. Incidensen av fall med Cryptosporidios smittade i Sverige, utomlands och totalt under åren 2010–2019. Under 2010 och 2011 inträffade två stora vattenburna utbrott med betydligt fler smittade än under 2019 men få av dessa diagnosticerades och rapporterades som fall.

Figur 1. Incidensen av fall med Cryptosporidios smittade i Sverige, utomlands och totalt under åren 2010–2019.

Figur 2. Antal fall av Cryptosporidios smittade i Sverige, utomlands och totalt per månad under 2019. Fall med okänt smittland (n=16) ingår inte i grafen.

Figur 2. Antal fall av Cryptosporidios smittade i Sverige, utomlands och totalt per månad under 2019.

Figur 3: Geografisk fördelning i Sverige. Incidens per region 2019.

Figur 3: Geografisk fördelning i Sverige.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Cryptosporidiosis 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om cryptosporidiuminfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2019
Cryptosporidium (Sverige, okt 2019–feb 2020)