Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Hepatit C 2013

Figur 1. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2009–2013, uppdelat på typ av infektion

Majoriteten av de rapporterade fallen 2013 hade smittats i Sverige vilket är en genomgående trend över åren (figur 2). 1 081 fall var smittade i Sverige, 455 fall rapporterades ha smittats utomlands och 530 fall saknade information om smittland.

Figur 2. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion, uppdelat på smitta i Sverige respektive utomlands.

Smittade i Sverige

1 081 fall rapporterades som smittade i Sverige under 2013, av dessa var majoriteten (880 fall) symptomfria bärare eller personer med kronisk infektion (figur 3).

Figur 3. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion, uppdelat på typ av infektion

Smittvägarna för hepatit C infektion har under senaste femårsperioden följt samma mönster. Den dominerande smittvägen i Sverige 2013 var genom injektionsmissbruk vilket angavs i 769 fall, heterosexuell smittväg rapporterades i 59 fall och genom homosexuell kontakt i 8 fall. För 209 fall fanns ingen information om smittväg (figur 4).

Figur 4: Smittvägar i Sverige

Av de fall som anmälts som akut infekterade i Sverige (145 fall) uppgav majoriteten smittväg genom injektionsmissbruk (97 fall) liksom tidigare år under femårsperioden.

För 2013 minskade antal fall av akut infektion bland injektionsmissbrukare i åldersgrupperna 25 år och äldre, däremot ses fortfarande en ökning av akuta fall hos unga vuxna (20-24 år) med injektionsmissbruk (figur 5).

Figur 5: Åldersgrupper; akut infekterade i Sverige

Smittland utanför Sverige

Annat smittland än Sverige anmäldes i 415 fall. Majoriteten av de utlandssmittade, 380 fall, anmäldes som symptomfria bärare eller med kronisk infektion.
Information om smittväg saknades i 237 fall av de utlandssmitta, annan smittväg (genom blod/blodprodukter och vårdrelaterad smitta) anmäldes för 79 fall och injektionsmissbruk i 77 fall (figur 6).

Figur 6: Smittvägar, kroniskt infekterade smittade utomlands

Ålder och kön

Majoriteten av alla rapporterade fall av hepatit C infektion 2013 var män; 1383 fall (67%) mot 679 fall (33%) som var kvinnor. Medianåldern var 36 år för kvinnor (spridning 0-83 år) och 38 år för män (spridning 0-103 år). Åldrarna anges vid anmälningsdatum vilket kan skilja sig från åldern vid det faktiska smittotillfället.

Geografisk spridning i Sverige

Flest antal fall rapporterades i Stockholms län, 587 fall, vilket motsvarar 28 % av alla nyanmälda fall 2013 (figur 7). Utslaget på invånarantalet i länen rapporterades högst incidens i Gävleborgs, Norrbottens, Örebros och Stockholms län med 34, 33, 32 och 27 fall per 100 000 invånare respektive.

Figur 7: Antalet fall uppdelat på län

Sammanfattning

Totalt har ca 2000 fall av hepatit C infektion rapporterats per år de senaste fem åren vilket är en minskning och stabilisering sedan 1990-talet då mer än 2500 fall anmäldes per år. Minskningen beror framför allt på att färre diagnosticeras i åldersgrupper över 30 år. Många äldre kan ha smittats längre tillbaka i tiden och vara symptomfria bärare och information om smittväg och smittland kan saknas. Hos unga och unga vuxna märks däremot ingen minskning i incidens. Bland injektionsmissbrukare rapporterades 34 akuta fall i åldersgruppen 20-24 år under 2013 vilket är en ökning sedan fem år tillbaka (25 fall år 2009). Detta ger en tydlig indikation på fortsatt nyrekrytering till injektionsmissbruk bland unga och fortgående smittspridning av hepatit C inom gruppen. En viktig åtgärd för att minska risken med smittspridning och utbrott är sprututbytesprogram med information och testning av infektionssjukdomar och tillgång till rena kanyler och sprutor. Dessa program finns numera i Stockholm, Kalmar, Malmö, Lund och Helsingborg.

Sprututbytesprogrammen har dock en åldersgräns på 20 år och når därmed inte alltid riskgruppen unga injektionsmissbrukare med viktiga preventionsinsatser.
Några fall av hepatit C anmäldes också bland män som har sex med män, vilket också rapporterats från flera andra västeuropeiska länder. Speciellt hivpositiva män som har sex med män är riskutsatta vad gäller sexuellt överförd hepatit C infektion och behöver riktad information.

En femtedel av alla fall 2013 rapporterade smitta utomlands varav de allra flesta var symptomfria bärare eller med kronisk infektion (92%). Många utlandssmittade var migranter som smittats före ankomst till Sverige vilket visar att information om sjukdomen och preventionsåtgärder är viktig vid hälsoundersökningar för migranter.