Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

1999

Antalet hepatit C-fall, 2 330 inrapporterade fall, låg kvar på samma nivå som de senaste åren och likaledes gjorde fördelningen på smittvägar. 69 % hade smittats via intravenöst missbruk, 7 % via blodtransfusioner (givna före 1992) och 2% uppgavs vara sexuellt smittade. För 28 % antingen saknades uppgift om smittväg eller var den oklar. Även åldersfördelningen var oförändrad jämfört med de senaste tre åren. Det stora flertalet var 30 år eller äldre, 2,5 % var 15-19 år gamla, 11 % av fallen hörde till åldersgruppen 20-24 år och 10 % var i åldern 25-29 år. På 133 anmälningar fanns uppgift om att fallet hade en akut infektion med insjuknandedatum under 1999, men många av dessa hade ett flerårigt intravenöst missbruk i anamnesen och hade därför troligen haft sin hepatit C-smitta länge. Sjutton anmälningar innehöll uppgift om att patienten varit negativ i tidigare test under det senaste året.

Två fall av yrkessmitta anmäldes. En läkare skadade sig i samband med incision på hepatit C-positiv patient och serokonverterade sedan efter två månader. En sjuksköterska stack sig i samband med injektionsbehandling av känd hepatit C-sjuk patient.