Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2008

Trender

Totalt anmäldes under året 2 526 fall av hepatit C och för 2 251 av dem finns kliniska data. Det var något fler anmälda jämfört med 2007 då 2 097 fall rapporterades. Intravenöst missbruk var som vanligt den dominerande smittvägen med 1 083 fall (315 kvinnor, 768 män).

Ålder och kön

Medianåldern vid diagnostillfället, beräknad på samtliga fall, var relativt hög, 45 år för kvinnor, 39 år för män. När det gäller de personer som smittats via intravenöst missbruk var den lägre, 28 år för kvinnor (16–73 år) och 33 år för män (15–73 år). Det rapporterades också fler fall 2008 än under det föregående året i de yngre åldersgrupperna bland intravenösa missbrukare. I åldersgruppen 15–19 år anmäldes 62 fall att jämföra med 33 under 2007 och i gruppen 20–29 år 426 fall mot 386 föregående år.

Smittvägar

Av de 391 personer som smittades via blodtransfusion/blodprodukter uppgavs 339 (243 kvinnor, 96 män) vara smittade i Sverige före 1992. De senaste åren har antalet som uppges smittade via blodtransfusion/blodprodukter varit cirka 80–100 fall. Ökningen 2008 beror på utökad provtagning av personer som fått blodprodukter. Enligt rekommendationer från Socialstyrelsen i oktober 2007 bör personer som fått blodtransfusion åren 1965–1991 screenas för hepatit C för att kunna erbjudas behandling. Hittills har landstingen tagit 45 000 prover och cirka 0,8 % av dessa har visat sig positiva. Detta innebär en något högre prevalens än den förväntade i Sverige, som man beräknat till cirka 0,5 %.

Smittland

Omkring 70 % av de kliniskt anmälda fallen var smittade i Sverige, för 14 % saknas uppgift om smittland. För en stor andel, 29 %, var smittvägen okänd eller saknas uppgift om smittväg.

Figur. Antal kliniskt nyanmälda fall av hepatit C per smittväg 1994–2008.
Figur. Antal kliniskt nyanmälda fall av hepatit C per smittväg 1994–2008.

Typning

Från 130 nyanmälda fall av hepatit C från Mellansverige inkom 111 prov för molekylär typning och smittspårning. Flerparten tillhörde 1a (27 %) och 3a (28 %). Det senare är en ökning jämfört med 2007, då 19 % tillhörde denna subtyp.

De senaste 5 åren har både genotyperna 1a och 3a motsvarat 20–30 % av totala antalet typade stammar. Andelen 2b minskade från 22 % under 2007 till 13 % under 2008. Ett fall vardera av 1b, 2a, 4 och 6a identifierades.