Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2010

Trender

Långsiktigt observeras en signifikant nedåtgående trend av totala antalet rapporterade hepatit C-fall i landet sedan år 1994 (Figur 3). Under året anmäldes totalt 1 944 fall , vilket är 12 % färre än 2009 då 2 215 fall rapporterades. Intravenöst missbruk var som tidigare den dominerande smittvägen.

Figur 3: Antal kliniskt anmälda fall av hepatit C per smittväg 1994-2010.
Figur 3. Antal kliniskt anmälda fall av hepatit C per smittväg 1994-2010.

Hepatit C-virus orsakar en inflammation i levern som i många fall inte ger några sjukdomssymtom alls. Minst hälften av infekterade personer får en kronisk leverinflammation och kan bli bärare av virus under en lång tid, kanske hela livet. Detta gör att man kan ha burit på viruset länge innan diagnosen ställs och det kan vara svårt att veta hur och när man blivit smittad. Den dominerande smittvägen i Sverige är intravenöst missbruk men för en stor del av fallen saknas information om smittväg. 147 av fallen 2010 har bedömts vara nysmittade.

Ålder, kön och smittvägar

Intravenöst missbruk rapporterades som smittväg för 863 fall (44 %) varav 617 män, 245 kvinnor och för 1 fall saknas information om kön. Över 80 % av dessa uppgavs blivit smittade i Sverige. Medianåldern för männen var 30 år (spännvidd 16–72 år) och för kvinnorna 28 år (spännvidd 17–68 år). Sexuell smittarapporterades som trolig smittväg för 70 fall (62 fall via heterosexuell kontakt, 8 fall bland MSM). I denna grupp var kvinnornas medianålder 41 år (spännvidd 16–61 år) och männens 40 år (spännvidd 18–70). 91 fall rapporterades smittade inom vården varav 68 fall via blodtransfusion i Sverige före 1992. 31 fall uppgavs blivit smittade i samband med tatuering eller piercing, varav hälften troligen smittats i Sverige. 2 fall rörde barn födda i Sverige som uppges blivit smittade vid förlossning. För nästan hälften av fallen, 847/1 944 (44 %), var smittvägen okänd eller inte uppgiven.

Smittland

Av alla rapporterade fall uppgavs majoriteten (54 %) blivit smittade i Sverige. Övriga var framför allt smittade i Östeuropa samt i olika delar av Asien. 544/1 944 fall (28 %) saknade uppgift om smittland.

Typning

Molekylär typning utfördes för hepatit C-fall som rapporterades under första halvåret 2010 från landstingen Södermanland, Dalarna och Norrbotten. Typningarna visade att de vanligaste subtyperna fortsatt var 1a och 3a. Några för Sverige ovanliga subtyper identifierades också under samma period, exempelvis olika stammar av den mer svårbehandlade genotyp 4. Dessa stammar är troliga importfall från bland annat USA och Afrika.

SMI har fortsatt ett samarbete med smittskyddet i Norrbotten som initierades under 2009, då det fanns indikation på ett utbrott där bland unga intravenösa missbrukare. Dessa var smittade med stammar av subtyp 1a eller 3a. Med typning och molekylärepidemiologisk analys kunde troliga smittsamband bland flertalet av dessa ungdomar identifieras. En 1a-stam hade spridit sig bland unga kvinnor (19-21 år) och en annan 1a-stam bland unga män och till en kvinna i åldrarna 19-25 år.