Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Hepatit C 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 1612 fall av hepatit C. Majoriteten (74 procent) var anmälda som kronisk infektion (n=1188) och 11 procent anmälda som akut infektion (n=171). Övriga 15 procent anmäldes utan information om typ av infektion (figur 1). Könsfördelningen låg på samma nivå som tidigare år med cirka två tredjedelar män (n=1080). Medianåldern var 38 år (spridning 0-94 år). Eftersom en hepatit C infektion kan vara asymtomatisk så är åldern som anges vid anmälningsdatum oftast inte densamma som åldern när man blev infekterad.

Merparten av fallen som rapporterats med hepatit C har fått infektionen i Sverige. Under 2018 var 54 procent (n=864) smittade i Sverige och 21 procent (n=345) smittade utomlands. För resterande 25 procent (n=403) saknades uppgift om smittland. De vanligaste länderna utanför Sverige var Georgien följt av Ryssland, Rumänien och Syrien. Lite fler än hälften av alla fall har smittväg rapporterad och majoriteten av dessa, 75 procent (n=692), är smittade via injektion av droger. För de som fått infektionen i Sverige är smitta via injektion av droger den vanligaste smittvägen. En minskning i totala antalet fall smittade via injektion av droger ses över åren (figur 2), liksom i gruppen unga och unga vuxna smittade i Sverige (15-24 år) där cirka 90 procent är smittade via orena injektionsverktyg (figur 3). Bland alla fall smittade i Sverige uppgav fyra procent smittväg via heterosexuell kontakt (n=38) och 0,5 procent via homosexuell kontakt (n=4). Liksom tidigare år rapporterades flest fall från storstadsregionerna (Stockholm, Västra Götaland och Skåne), både totalt sett och bland fall som fått sin infektion i Sverige. Incidensen av rapporterade fall var högst i Stockholm och Värmland.

Sammanfattningsvis minskade under 2018 såväl antalet rapporterade fall av hepatit C som fall med smittväg injektion av droger. Orsaken till minskningen är komplex och en bidragande faktor kan vara en ökad tillgänglighet till sprutbytesprogram. Totalt fanns det 15 sprutbytesprogram 2018, varav 3 beviljades under året (Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen och Region Värmland). På behandlingsfronten har det också gjorts framsteg. Från den 1 januari 2018 beviljades subvention av flera effektiva direktverkande antiviraler (DAA) för att behandla patienter i samtliga fibrosstadier.

Figur 1. Antal fall av hepatit C och typ av infektion under åren 2009-2018.

Figur 1. Antal fall av hepatit C och typ av infektion under åren 2009-2018.

Figur 2. Antal fall av hepatit C och smittväg, smittade i Sverige under åren 2009-2018.

Figur 2. Antal fall av hepatit C och smittväg, smittade i Sverige under åren 2009-2018.

Figur 3. Totalt antal fall av hepatit C i åldersgruppen 15-24 år som smittats i Sverige och via injektion av droger under åren 2009-2018.

Figur 3. Totalt antal fall av hepatit C i åldersgruppen 15-24 år som smittats i Sverige och via injektion av droger under åren 2009-2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om hepatit C
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)