Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Hepatit C 2019

Sammanfattning och bedömning

Under året rapporterades 1397 fall av hepatit C motsvarande en incidens av 14 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning jämfört med 2018 och stärker den nedåtgående trenden som observerats de senaste åren (figur 1 och 2). Majoriteten av fallen (64 procent) var, liksom tidigare, anmälda som kronisk infektion (n=901) och 11 procent som akut infektion (n=159) (figur 1). Medianåldern var 41 år (spridning 0-94 år) och andelen män var 67 procent (n=939).

Under 2019 smittades 55 procent i Sverige (n=766) och 19 procent utomlands (n=259). För resterande 27 procent saknades uppgift om smittland (n=372). Av alla fall som fått infektionen utomlands var det vanligast med länder från östra Europa och Asien. I de fall då smittväg fanns rapporterad (ungefär hälften av alla fall) var drygt 75 procent smittade via injektion av droger med orena injektionsverktyg (n=616). Hepatit C-epidemin i Sverige drivs av personer som injicerar droger och minskningen i antalet rapporterade fall speglar att färre personer fått infektionen via orena injektionsverktyg (figur 3). Flest antal fall som fått infektionen via orena injektionsverktyg rapporteras mellan åldrarna 20-39 år (figur 4). Unga och unga vuxna (15-24 år) utgjorde cirka 15 procent av alla fall som fått infektionen via injektion av droger i Sverige och visar att nyrekrytering fortgår (figur 4). Bland alla fall smittade i Sverige uppgavs 4 procent fått infektionen via heterosexuell kontakt (n=31) och 2 procent (n=15) via sexuell kontakt mellan män (MSM). Liksom tidigare år rapporterades flest fall från storstadsregionerna (Stockholm, Västra Götaland och Skåne), både totalt sett och bland fall som fått sin infektion i Sverige.

Sammanfattningsvis minskade antalet fall av hepatit C för femte året i rad vilket speglar det minskade antalet fall som fått infektionen via orena injektionsverktyg för droger. Orsaken till minskningen är komplex och kan bero på flera olika faktorer, såsom en ökad tillgänglighet till sprutbytesprogram och möjligen förändringar i mönster kring hur droger intas, där injektion kan ha minskat. Under 2019 har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett kunskapsunderlag ”Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige” med rekommendationer om hur arbetet kan bedrivas i Sverige.

Figur 1. Incidens av hepatit C och typ av infektion i Sverige 2010-2019.

Figur 2. Antal fall hepatit C och smittland 2019.

Figur 3. Antal fall av hepatit C och smittväg, smittade i Sverige under åren 2010-2019.

Figur 4. Totalt antal fall av hepatit C i olika åldersgrupper som fått infektionen i Sverige och via injektion av droger med oren injektionsutrustning under åren 2015-2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om hepatit C
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige (PDF, 1,4 MB)