Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Hepatit C 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 1 020 fall av hepatit C, vilket motsvarar 9,8 fall per 100 000 invånare. Det är 27 procent färre fall än 2019. Av fallen rapporterades 61 procent (n=621) med smittland Sverige och 15 procent (n=156) hade fått infektionen utomlands. För resterande 24 procent (n=243) saknades uppgift om smittland (figur 1). Bland de som fått infektionen utomlands var länder i östra Europa och Asien vanligast.

Majoriteten av fallen, 60 procent (n=614), rapporterades liksom tidigare med kronisk infektion, 19 procent (n=197) med akut infektion och 21 procent (n= 209) med okänd typ av infektion (figur 2). Medianåldern var 39 år (spridning 0–103 år) och andelen män var 66 procent (n=672). Ålder vid diagnos är oftast inte samma som ålder vid smittotillfället, då infektionen ofta är asymtomatisk.

I de fall då smittväg rapporterats (drygt hälften av fallen) hade cirka 80 procent (n=480) fått infektionen via injektion av droger med orena injektionsverktyg, av vilka merparten (n=425), rapporterades med smittland Sverige. Hepatit C-epidemin i Sverige drivs av att droger injiceras med orena injektionsverktyg och minskningen av antalet rapporterade fall speglar att färre personer fått infektionen på detta sätt (figur 3). Flest antal fall som fått infektionen via orena injektionsverktyg var i åldrarna 20–39 år. Personer mellan 15 och 24 år utgjorde cirka 15 procent av de fall som fått infektionen via injektion av droger i Sverige och visar att nyrekrytering till gruppen som injicerar droger fortgår (figur 4). Bland de som fått infektionen i Sverige uppgavs 4 procent (n=26) ha fått infektionen via heterosexuell kontakt och 0,5 procent (n=3) via sexuell kontakt mellan män (MSM; figur 3).

Sammanfattningsvis fortsatte antalet fall av hepatit C minska. Orsaken till de senare årens minskning är komplex och kan bero på flera olika faktorer, såsom en ökad tillgänglighet till sprutbytesprogram, och att fler erbjuds botande behandling. Ytterligare en faktor som kan ha minskat antalet anmälda fall 2020 kan vara att falldefinitionen ändrats att endast omfatta anmälan av pågående infektion.

Figur 1. Antalet fall av hepatit C som fått infektionen i Sverige, utomlands, med okänt smittland samt totalt 2011–2020.

Stapeldiagram över antalet fall av hepatit C per smittland 2011-2020. Smittade i Sverige dominerar.

Figur 2. Antalet fall av hepatit C med kronisk infektion, akut infektion, okänd typ av infektion samt totalt 2011–2020.

Stapeldiagram över antalet fall av hepatit C efter typ av infektion. Kronisk infektion dominerar

Figur 3. Antalet fall av hepatit C per smittväg samt totalt bland de som smittats i Sverige 2011–2020.

Stapeldiagram över antalet fall av hepatit C efter smittväg. Via injektionsutrustning dominerar.

Figur 4. Antalet fall av hepatit C per åldersgrupp som fått infektionen i Sverige via injektion av droger med oren injektionsutrustning 2011–2020.

Stapeldiagram över antalet fall som fått hepatit C vis injektionsutrustning efter ålder. 20-29 år dominerar.

Läs mer