Infektioner med respiratoriskt syncytial virus (RSV) drabbar alla barn före 2 års ålder och kan bli mycket allvarliga, framför allt hos för tidigt födda barn, barn med nedsatt lungfunktion eller svåra hjärtfel.

Läkemedelsverket har tillsammans med Referensgruppen för klinisk virologi (RAV) publicerat bakgrundsmaterial kring RSV-infektioner och rekommendationer för användning av läkemedlet Synagis® (en humaniserad, monoklonal antikropp, som kan användas som profylax mot RS-virusinfektion). Detta preparat är dyrt och bör därför sättas in först när det första fallet av RSV konstaterats i en region.

För att kunna hålla behandlande läkare kontinuerligt informerade om spridningen av RSV rapporterar Folkhälsomyndigheten om förekomsten av laboratoriebekräftade fall.

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig rapportering från laboratorier, barnsjukhus och barnkliniker. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering). Veckorapporterna sammanfattar läget i Sverige och publiceras regelbundet från vecka 41, 2022 till vecka 21 2023.

Veckorapporter säsong 2022/2023

Säsongssammanfattningar

Säsongsrapporter för RS-virus

Läs mer

Sjukdomsinformation om RS-virusinfektion

RSV (Respiratory syncytial virus) – sjukdomsstatistik