Så mår skolbarn i Sverige jämfört med skolbarn i andra länder

WHO presenterar vart fjärde år internationella resultat från studien Skolbarns hälsovanor (Health Behaviour in School-aged Children [HBSC]). Närmare 230 000 barn i åldrarna 11, 13 och 15 år i 45 länder i Europa och Nordamerika har besvarat en enkät om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa 2017/18.

Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada (hbsc.org)

De senaste internationella resultaten visar att de flesta skolbarn uppger att de har goda sociala relationer, relativt få hälsoproblem, en god hälsa och ett högt välbefinnande. Användningen av alkohol och tobak fortsätter att minska och matvanorna fortsätter att förbättras.

Det finns dock några utmaningar i de flesta länder. Den upplevda skolstressen ökar, framför allt bland de äldre barnen. Användningen av digitala medier har medfört en problematisk användning bland en del ungdomar, dvs. att användningen går ut över familj, vänner och andra aktiviteter. Den fysiska aktiviteten är fortsatt mycket låg och allt fler barn och ungdomar rapporterar psykosomatiska besvär såsom nedstämdhet och sömnsvårigheter. Könsskillnaderna i hälsa, liksom skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper, består.

Skolbarn i Sverige rör sig för lite

Resultatet visar att Sverige hamnar i botten när det gäller andelen skolbarn som är tillräckligt fysiskt aktiva, det vill säga rör sig minst 60 minuter om dagen. Bara 12 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna uppnår det målet.

Mat och fysisk aktivitet

Sverige inte längre ett föregångsland vad gäller mobbning

Tidigare datainsamlingar har Sverige haft jämförelsevis låg förekomst av mobbning, men nu är andelen elever som uppger att blivit mobbade ungefär som genomsnittet. Det hänger samman med att andelen ökade bland flickor och pojkar, i alla åldrar, i den senaste datainsamlingen.

Goda matvanor och tandhälsa bland skolbarn i Sverige

Skolbarn i Sverige äter i högre utsträckning frukost och grönsaker, medan de i lägre utsträckning äter godis och dricker läsk dagligen, jämfört med genomsnittet för alla länder. Fruktkonsumtionen är däremot jämförelsevis låg bland skolbarn i Sverige. Skolbarn i Sverige är flitiga användare av tandborste, andelen som borstar tänderna minst två gånger om dagen är hög jämfört med i övriga länder.

Mat och fysisk aktivitet

Jämförelsevis få skolbarn i Sverige dricker alkohol eller röker

Sverige ligger bra till när det gäller alkohol-, tobaks- och narkotikaanvändning bland skolbarn. Andelen skolbarn som uppger att de har druckit alkohol är bland de lägsta i studien. Även andelen som har rökt cigaretter är under genomsnittet för alla länder. När det gäller cannabisanvändning bland 15-åringar ligger Sverige också bra till.

Goda relationer med föräldrarna och lärare i Sverige

Skolbarn i Sverige uppger i hög grad att de kan tala med sin mamma och sin pappa om saker som bekymrar dem. Andelen 13- och 15-åringar som uppger detta är hög i Sverige jämfört med genomsnittet.

I Sverige har skolbarn jämförelsevis goda relationer till sina lärare; andelen som uppger att deras lärare accepterar dem som de är, att lärarna bryr sig om dem som personer samt uppger att de litar på sina lärare är mycket hög jämfört med i övriga länder.

Skolbarn i Sverige mindre nöjda med livet och uppger oftare besvär

Skolbarn i Sverige är mindre nöjda med livet och uppger oftare psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, ont i magen, nedstämdhet och sömnsvårigheter, jämfört med genomsnittet. Däremot skattar skolbarn i Sverige sin hälsa överlag bättre än genomsnittet.

Hög användning av sociala medier

Sverige har en stor andel 13- och 15-åringar som uppger en intensiv användning av digitala medier. Samtidigt är det jämförelsevis få som svarar att deras användning är problematisk, dvs. går ut över familj, vänner och andra aktiviteter.