Faktablad

PM: Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige (PDF, 466 kB)

PM: Självskattad hälsa – 15 åringar 1985-2009 (PDF, 409 kB)

Grundrapporter

 • Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/2018 – grundrapport

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Hur har barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar?…

 • Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/2014

  Utgivningsår 2014 Författare Folkhälsomyndigheten

  Hur har barns och ungas levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar? Dessa…

 • Svenska skolbarns hälsovanor 2009/2010 – Grundrapport

  Utgivningsår 2011 Författare Statens folkhälsoinstitut

  Denna rapport innehåller delar av resultaten från 2009/10 års undersökning och jämförelser med de föregående årens resultat, uppdelat på kön och ålder…

 • Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006

  Utgivningsår 2006 Författare Statens folkhälsoinstitut

  Denna rapport bygger i första hand på uppgifter insamlade från 11-, 13- och 15-åringar i november–december år 2005, inom ramen för tvärsnittsundersökningen…

 • Svenska skolbarns hälsovanor 2001/2002

  Utgivningsår 2003 Författare Statens folkhälsoinstitut

  Rapporten bygger i första hand på uppgifter insamlade från 11-, 13- och 15-åringar i november–december år 2001. Mer fördjupade analyser kommer att publiceras…

Svenska skolbarns hälsovanor 1997/98 – tabellrapport (PDF, 160 kB)

Övriga rapporter

Skolbarns hälsa och välbefinnande 1985-2001: En reliabilitets- och validitetsrapport från Skolbarns hälsovanor (PDF, 287 kB)

Vetenskapliga artiklar

Resultaten används också av forskare i såväl Sverige som i andra länder och flera vetenskapliga artiklar har publicerats. Världshälsoorganisationen (WHO) presenterar internationella jämförelser i en separat rapport.

Health Behaviour In School-aged Children (hbsc.org) (Artiklar grundade på de internationella rapporterna)