Uppdaterad 29 april 2020

Processtöd kring Agenda 2030

Ett processtöd har tagits fram för länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Syftet med arbetet är att integrera Agenda 2030 på ett tydligt sätt för att stärka genomförandet av agendan.

Stödet för länsstyrelsernas arbete syftar också till att öka medvetenheten i respektive länsstyrelse om vilka av deras uppgifter som är relevanta för genomförandet av Agenda 2030 och vad som behövs göras ytterligare för att stärka arbetet. Dessutom syftar underlaget till att synliggöra målkonflikter och synergier och identifiera möjliga tvärsektoriella samarbeten inom myndigheten.

Processtödet består bland annat av Hållbarhetsbarometern som arbetats fram av GD-Forum som syftar till att kartlägga myndigheternas hållbarhetsarbete, dess styrkor och svagheter.

Läs mer om Hållbarhetsbarometern här

Metoden för processtödet kan i delar också tillämpas av nationella myndigheter.