Uppdaterad 4 februari 2020

Proposition om Agenda 2030

Agenda 2030-delegationen avlämnade sitt slutbetänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13) i mars 2019.

Efter remissbehandling bereds nu ärendet i Regeringskansliet (Miljödepartementet). En proposition väntas tidigast i juni 2020 för behandling i riksdagen efter sommaren.

Läs mer Agenda 2030-delegationens slutbetänkande (SOU 2019:13).

Läs nedan en sammanfattning av vad GD-Forums styrgrupp tyckte om Agenda 2030-delegationens förslag som presenterades i slutbetänkandet.

Remissvar till Miljödepartementet
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande "Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet".

  • Vi välkomnar Agenda 2030-delegationens slutbetänkande i sin helhet. Vår övergripande bedömning är att de förslag som lagts är väl genomarbetade och genomförbara.
  • Vi ställer oss bakom Agenda 2030-delegations ståndpunkt om krav på handling och ledarskap. GD-Forum skapades eftersom vi anser att handling är centralt – och behövs omgående. Utmaningarna och möjligheterna är tvärsektoriella och för att hantera dem krävs en rad åtgärder som skapar handlingskraft, handlingsutrymme och långsiktighet. Regeringen kan t ex använda sina myndigheter och genom tydliga förväntningar och uppföljning få till åtgärder som leder mot agendans mål.
  • Att använda kraften i ordinarie processer är ett viktigt förslag som bidrar till en så snabb omställning som möjligt. För att processerna ska nå sin fulla potential inom staten behövs en samordning för att säkerställa samstämmighet mellan politikområden. Detta behövs för att ge tydliga styrsignaler och för att möjliggöra en samlad analys och uppföljning. GD-Forum kan här bidra med nya och innovativa arbetsformer.
  • Vi anser att förslaget om att en förankring i riksdagen är centralt för att skapa den långsiktighet som krävs för att genomföra de globala målen.
  • Vi ställer oss bakom förslaget att föra in Agenda 2030 i det förvaltningspolitiska målet. Detta stärker förutsättningarna för att Agendans mål blir en integrerad del av svenska statens grundvalar.
  • Vi instämmer i delegationens förslag om stärkt samordningskapacitet för genomförandet av Agenda 2030. Stärkt samordning på Regeringskansliet kan säkerställa att olika politikområden samverkar och möjliggör bredare analyser.
  • Vi stödjer förslaget att regeringen bör ge länsstyrelserna i uppdrag att i samverkan med andra aktörer inom länen verka för att målen i Agenda 2030 nås samt att sprida information om Agenda 2030-arbetet på lokal och regional nivå.
  • Vi anser att regeringen bör öka möjligheten för myndigheter att verka utanför Sveriges gränser för att bidra till det globala genomförandet av Agenda 2030.

Avsändare till remissvaret: Anna-Karin Jatko, Exportkreditnämnden; Erik Thedéen, Finansinspektionen; Jakob Granit, Havs- och vattenmyndigheten; Annica Sohlström, Livsmedelsverket; Björn Risinger, Naturvårdsverket; Carin Jämtin, Sida; Olivia Wigzell, Socialstyrelsen; Nina Cromnier, Strålsäkerhetsmyndigheten; Madeleine Sjöstedt, Svenska Institutet; Darja Isaksson, Vinnova samt Lena Sommestad, Landshövding Halland.