Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Vi arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa. Jämlikhetsperspektivet är centralt eftersom användningen och skadorna av ANDTS skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen.

 • Vi arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa som orsakas av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS).

 • Vi sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap i syfte att förebygga skador och andra negativa konsekvenser som orsakas av ANDTS.

 • Vi ansvarar för att följa utvecklingen inom ANDTS-området. Vi undersöker främst hur användningen och ohälsan fördelar sig mellan grupper i befolkningen.

 • Regler för dig som tillverkar, importerar eller hanterar alkohol, hälsofarliga varor, elektroniska cigaretter (e-cigaretter), tobaks- och nikotinprodukter i din verksamhet.

 • Råd, stöd och tolkningshjälp till länsstyrelser och kommuner för att hjälpa dig som handläggare att utföra din tillsyn på ett effektivt, rättssäkert och likvärdigt sätt.

 • Spelprevention.se vänder sig till dig som arbetar med att förebygga spelproblem. Här finns kunskap om spelproblem och vägledning kring hur problemen kan förebyggas.

 • Frågor och svar

  Vanliga frågor och svar om alkoholdrycksliknande preparat, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, lagen om tobak och liknande produkter, spårbarhet och säkerhetsmärkning, tillverkning och försäljning av hand- och ytdesinfektionsmedel och om tobaksprodukter.

  Frågor och svar

 • Lagar och regler inom ANDTS

  Alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS) bidrar i hög grad till ohälsa i samhället. För att minska de negativa effekterna finns lagar och regler som reglerar dessa områden.

  Lagar och regler inom ANDTS

 • Statistikverktyg inom ANDT

  Indikatorlabbet är ett statistikverktyg för kartläggning och uppföljning inom ANDTS-området. Indikatorlabbet är uppdaterat i enlighet med ANDTS-strategin för 2022-2025.

  I databasen Folkhälsodata kan du söka fram ett flertal indikatorer som berör ANDT-området. Utöver det finns indikatorer inom samtliga av folkhälsopolitikens 8 målområden.

  Folkhälsodata

  FolkhälsoStudio är ett verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. I verktyget finns ett stort urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande men även vissa hälsoutfall.

  FolkhälsoStudio

 • Folkhälsomyndighetens övergripande uppdrag inom ANDTS

  Vårt arbete inom ANDTS vägleds av Folkhälsomyndighetens övergripande uppdrag att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Det nationella folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. En god och jämlik hälsa är en förutsättning för en samhällsutveckling som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.