Styckförpackningar som saknar dessa märkningar får inte säljas. Syftet med spårbarhetsmärkningen är att tobaksvaran ska kunna spåras från fabrik till försäljningsstället och säkerhetsmärkningen syftar till att underlätta kontrollen om en tobaksvara är äkta eller inte.

Denna sida innehåller följande:

Uppdateringar 2022-02-14: mindre språkliga rättningar och förtydliganden, uppdatering av information kring övergångsregler samt förtydliganden om vad som gäller om reglerna inte följs.

Spårbarhetsmärkning

Unika identitetsmärkningar

Cigaretter och rulltobak som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska ha unika identitetsmärkningarna utfärdade av den svenska id-utfärdaren: idissuer.se.

Mer om beställning av unika identitetsmärkningar och spårbarhetssystemet

Format för unika identitetsmärkningar för styckprodukter

Den unika identitetsmärkningen för styckprodukter, som genereras av id-utfärdaren består av 18 tecken till detta tillkommer datumstämpel om 8 tecken, totalt 26 tecken.

Märkningen består av fyra delar:

1. Id-utfärdarens kod; enligt ISO14549-2, 5 tecken (QCALL)

2. Unikt serienummer; enligt ISO646, består av [a-z; A-Z; 0-9), totalt 9 tecken

3. Produktkod, består av [a.z; A-Z; 0-9), totalt 4 tecken, koden gör det möjligt att fastställa
i. Tillverkningsplats
ii. Tillverkningsanläggning (identifieringskod)
iii. Tillverkningsmaskin (identifieringskod)
iv. Produktbeskrivning (typ, märke, vikt, osv.)
v. Avsedd återförsäljningsmarknad (land)
vi. Avsedd leveransväg (transport över gräns, första land efter tillverkning/import till EU)
vii. I tillämpliga fall importören till unionen

4. Tidsstämpel, format ÅÅMMDDhh, totalt 8 tecken, anger tidpunkten för tillverkningen enligt ovan, genereras av tillverkaren eller importören.

Figur 1. Den unika identitetsmärkningens fyra delar.

Den unika identitetsmärkningens fyra delar

Format för unika identitetsmärkningar för aggregerade förpackningar

För att förenkla registreringen av tobaksvarorna kan aggregerade koder skapas. De aggregerade unika identitetsmärkningarna kan antingen skapas av den ekonomiska aktören själv, eller av behörig id-utfärdare efter ansökan om aggregerade identitetsmärkningar av den ekonomiska aktören.

Den aggregerade unika identitetsmärkningen ska följa strukturen i artikel 11.1 om genererad av den behöriga id-utfärdaren. Om den skapas av den ekonomiska aktören själv ska den bestå av en individuell kod som har genererats i enlighet med ISO/IEC 15459–1:2014 eller ISO/IEC 15459–4:2014 eller deras senaste motsvarigheter.

Avgifter för unika identitetsmärkningar

Id-utfärdaren får ta ut avgifter endast för elektroniskt levererade unika identitetsmärkningar. Avgiften är fastställd i förordningen om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar.

Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar (riksdagen.se)

Säkerhetsmärkning

Styckförpackningar av cigaretter och rulltobak som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska ha säkerhetsmärkning som består av minst fem äkthetsdetaljer.

Äkthetsdetaljer

Följande fem äkthetsdetaljer ska användas i kombination med varandra och ska ingå i säkerhetsmärkningen som ska finnas på tobaksvaror som ska säljas till konsumenter i Sverige.

Synliga detaljer

  • Guilloche – ett ornamentaliskt mönster som består av två eller fler sammanflätade band.
  • Optisk variabel tryckfärg – detaljer som skiftar i färg när man ser på dem ur olika vinklar.

Delvis synliga detaljer

  • Mikrotryck – mycket liten text som kräver förstoring för att kunna läsas.
  • Fluorescerande bläck (UV-tryck) på icke-fluorescerande papper – text som går att läsa i ultraviolett ljus.

Osynliga detaljer

  • Anti-Stokes-tryckfärg – tryck som endast kan identifieras med särskild utrustning.

Minst en av äkthetsdetaljerna ska levereras av en oberoende tredjepartsleverantör i enlighet med artikel 3.2 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576.

Säkerhetsmärkningar med äkthetsdetaljer med förklaring

Vad gäller för tobakstillverkare och importörer

Du som tillverkar eller importerar cigaretter eller rulltobak till Sverige måste märka dina produkter med dels en spårbarhetsmärkning och dels en säkerhetsmärkning som består av minst de fem äkthetsdetaljer som fastställts i föreskrifterna om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror. Dessa märkningar måste finnas på samtliga styckförpackningar för att få säljas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2019:4) om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror

Från och med 20 maj 2024 ska alla tobaksvaror som tillverkats i unionen eller importerats ha en spårbarhetsmärkning och en säkerhetsmärkning.

Skapas aggregerade unika identitetsmärkningar ska även dessa märkas på de aggregerade enheterna.

Applicering av den unika identitetsmärkningen

Du som tillverkar eller importör ansvarar för att sätta en unik identitetsmärkning på samtliga styckprodukter. Den unika identitetsmärkningen ska appliceras på styckförpackningen eller den aggregerade förpackningen med en databärare med dels en optisk maskinläsbar kod och dels en mänskligt läsbar kod.

Mer om beställning av unika identitetsmärkningar och spårbarhetssystemet

Databärare

Den optiskt läsbara koden på styckförpackningen ska vara i något av de tre godkända formaten i artikel 21.1 i genomförandeförordningen 2018/574.

Den optiskt läsbara koden på den aggregerade förpackningen ska vara i något av de format som anges i artikel 21.5 genomförandeförordningen 2018/574.

För att skilja databäraren för spårbarhet från andra databärare som kan finnas på styckförpackningar eller aggregerade förpackningar får TTT läggas till märkningen bredvid databäraren.

Tidsstämpel

Till koder som genererats av id-utfärdaren ska du lägga till en tidsstämpel i formatet ÅÅMMDDhh, totalt 8 tecken. Tidsstämpeln ska ange tidpunkten för tillverkningen och kan antingen ingå i databäraren eller tryckas separat på förpackningen i mänskligt läsbart format.

Mänskligt läsbar kod

Du ansvarar för att se till att varje databärare även innehåller en kod som kan läsas av människor och som gör det möjligt att söka upp den unika identitetsmärkningen i databassystemet. Om förpackningens dimensioner tillåter det ska den mänskligt läsbara koden vara intill den optiska databäraren med den unika identitetsmärkningen.

För styckförpackningar ska den mänskligt läsbara koden utgöras av id-utfärdarens kod (QCALL) och det unika serienumret (9 tecken).

Metoder för att applicera säkerhetsmärkningen

Du som tillverkar eller importör ansvarar för att sätta en säkerhetsmärkning på samtliga styckprodukter. Säkerhetsmärkningen måste fästas på förpackningen under cellofanomslaget och vara konstruerad så att den inte går att återanvändas, vilket innebär att den bör lämna märken eller gå sönder om den tas bort eller när förpackningen öppnas.

Säkerhetsmärkningen kan sättas på styckförpackningar med tobaksvaror med hjälp av någon av följande metoder:

  • Fastsättning
  • Tryckning
  • En kombination av fastsättning och tryckning.

Säkerhetsmärkning ska sättas på styckförpackningar med tobaksvaror på ett sätt som:

  • möjliggör identifiering och kontroll av äktheten hos en enskild tobaksvaras styckförpackning under hela den tid som tobaksvaran finns på marknaden och
  • skyddar den från att bli ersatt, återanvänd eller ändrad på något sätt.

Vad gäller för partihandlare och distributörer

Du som bedriver partihandel med tobaksvaror (cigaretter och rulltobak) eller som deltar i handeln av tobaksvaror (distributör) utan att sälja till konsument, får endast sälja tobaksvaror med spårbarhets- och säkerhetsmärkning till detaljhandeln. Saknas dessa märkningar får produkten inte säljas. Se övergångsregler nedan.

Applicering av aggregerade unika identitetsmärkningar

Du som bedriver partihandel eller är distributör ansvarar för att sätta en unik identitetsmärkning på de aggregerade enheter du skapar. Den aggregerade unika identitetsmärkningen ska appliceras på den aggregerade förpackningen med en databärare med dels en optisk maskinläsbar kod och dels en mänskligt läsbar kod.

Mer om unika identitetsmärkningar och spårbarhetssystemet

Databärare

Den optiskt läsbara koden på den aggregerade förpackningen ska vara i något av de format som anges i artikel 21.5 genomförandeförordningen 2018/574.

För att skilja databäraren för spårbarhet från andra databärare som kan finnas på aggregerade förpackningar får TTT läggas till märkningen bredvid databäraren.

Mänskligt läsbar kod

Du ansvarar för att se till att varje databärare även innehåller en kod som kan läsas av människor och som gör det möjligt att söka upp den unika identitetsmärkningen i databassystemet. Om förpackningens dimensioner tillåter det ska den mänskligt läsbara koden vara intill den optiska databäraren med den unika identitetsmärkningen.

Vad gäller för detaljhandlare/återförsäljare

Du som bedriver detaljhandel med tobaksvaror (cigaretter och rulltobak) får endast sälja tobaksvaror med spårbarhets- och säkerhetsmärkning. Saknas dessa märkningar får produkten inte säljas. Se övergångsregler nedan.

Övergångsregler

Från den 21 maj 2020 ska alla cigaretter och rulltobak som säljs ha spårbarhets- och säkerhetsmärkning.

Övriga tobaksvaror omfattas av reglerna om spårbarhets- och säkerhetsmärkning från och med 20 maj 2024. Tobaksvaror (andra än cigaretter och rulltobak) som är tillverkade i unionen eller importerade till unionen före den 20 maj 2024 får säljas utan spårbarhet- och säkerhetsmärkning fram till den 20 maj 2026.

Om reglerna inte följs

Folkhälsomyndigheten bedriver tillsyn mot tillverkare, importörer, partihandlare, distributörer och i vissa fall detaljhandlare av spårbarhets- och säkerhetsmärkning. Folkhälsomyndigheten får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor.

Bestämmelser

De bestämmelser som informationen ovanför bygger på hittar du i följande länkar:

Som aktör som handlar med tobak har du alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.