Vi följer utvecklingen inom ANDTS-området på nationell, regional och lokal nivå, för att beskriva och analysera:

  • hur användningen ser ut över tid och hur den fördelar sig i befolkningen
  • hur ohälsa, skador och dödlighet, relaterade till användningen, ser ut över tid och hur dessa faktorer fördelar sig i befolkningen.

Kunskapen om ojämlikhet i hälsa är viktig för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Genom att följa utvecklingen av ANDTS över tid, för olika grupper i samhället, kan skillnader i hälsa synliggöras. Det finns exempelvis skillnader baserade på kön, ålder, socioekonomisk situation och geografi.

Att kartlägga och följa utvecklingen är en viktig grund för att kunna göra nationella, regionala och lokala prioriteringar av hälsofrämjande och förebyggande insatser inom ANDTS.

Förebyggande arbete inom ANDTS

Så här följer vi utvecklingen

Utvecklingen av ANDTS följer vi genom att sammanställa statistik från undersökningar och register. Vi gör även kunskapssammanställningar av forskning på området.

Vi ansvarar för flera nationella undersökningar där vi följer levnadsvanor och hälsan i befolkningen:

Vi följer även ANDTS-relaterad ohälsa genom indikatorer för exempelvis dödlighet, vård och brottslighet som inhämtas från olika register.

Våra kunskapssammanställningar och uppföljningar av ANDTS presenteras i publikationer och på webbplatsen. Du hittar mer information om utvecklingen för respektive område på sidorna om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Kunskapssammanställningar och uppföljningar av ANDTS

Statistikverktyg för att du ska kunna följa utvecklingen

Du kan själv följa utvecklingen inom ANDTS genom våra statistikverktyg FolkhälsoStudio och Indikatorlabbet.

FolkhälsoStudio är ett visualiseringsverktyg där du kan skapa egna diagram och kartor av utvecklingen inom ANDTS.

I Indikatorlabbet kan du följa utvecklingen inom ANDTS-området. Där hittar du till exempel data om:

  • tillgången till alkohol och tobak genom att följa utvecklingen av pris, antal försäljningsställen och öppettider
  • bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak i befolkningen och bland skolelever
  • skadeverkningarna av egen och andras alkohol- och narkotikabruk.

Läs mer om utveckling inom ANDTS