Vi förmedlar kunskap om ANDTS

Vi tar fram kunskapsstöd om hälsofrämjande insatser och förebyggande åtgärder. Vi följer även hur användningen och skadorna av ANDTS utvecklas och fördelas mellan grupper i samhället samt orsakerna bakom detta. Kunskapsstödet består bland annat av publikationer, data i våra statistikverktyg och information på vår webbplats.

Uppdrag att stödja genomförandet av ANDTS-politiken

Vi har i uppdrag att stödja genomförandet av politiken på ANDTS-området. Inom ramen för uppdraget har vi i april 2022 lämnat fyra rapporter till regeringen. Rapporterna beskriver utvecklingen av användning och skador kopplat till ANDTS, redogör för nationella myndigheters och länsstyrelsers verksamheter samt lämnar förslag på organisering av ett kunskapsbaserat arbetssätt och metoder som stödjer det lokala och regionala arbetet.

Nationell samordning och samverkan inom flera områden

Vi verkar för övergripande nationell samordning inom ANDTS-området. Vi ansvarar också för nationell samordning inom spel om pengar och inom tillsynsvägledning för alkohol och tobaks- och nikotinprodukter. Utöver den nationella samordningen leder och deltar vi i flertalet samverkansgrupper på nationell nivå.

Nationell samordning och samverkan inom ANDTS

Tillsyn och tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser

Vi utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå inom tillsynsområdena alkohol, tobaks- och nikotinprodukter, e-cigaretter och liknande produkter. Vi utövar även tillsyn och tillståndsgivning på området hälsofarliga varor.

Nya psykoaktiva substanser kan regleras som narkotika

Vi bevakar och utreder behovet av att klassificera nya psykoaktiva substanser (NPS). Substanserna kan regleras som narkotika eller hälsofarliga varor. En klassificeringsutredning kan starta med ett yttrande från oss om att det finns skäl till att en beslagtagen substans behöver regleras som narkotika eller hälsofarlig vara.

Internationella samarbeten

Vi ingår i olika internationella nätverk och lämnar även återkommande underlag till regeringen inför rapportering till EU, WHO och FN. Vi är nationell kontaktpunkt för EU:s narkotikabyrå European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) och för icke smittsamma sjukdomar (NCD) inom EU samt WHO. Vi deltar även i Nordiska dimensionens partnerskap för hälsa och välbefinnande (NDPHS) genom bl.a. expertgruppen för alkohol och substansbruk (ASA-EG) samt expertgruppen för icke-smittsamma sjukdomar (NCD-EG).