Våra uppgifter inom narkotikaområdet:

  • Vi följer hälsoläget i befolkningen och tar fram kunskapsunderlag baserade på aktuell forskning till stöd för lokalt och regionalt arbete samt tillhandahåller underlag för politiska beslut.
  • Vi är nationell kontaktpunkt för samarbetet med EU:s narkotikabyrå (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA).
  • Vi samordnar och lämnar underlag till regeringen för vidare rapportering till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime; UNODC).
  • Vi bevakar och utreder behov av att narkotikaklassificera varor som inte utgör läkemedel, samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
  • Inom ramen för den nationella strategin för hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar fördelas statsbidrag till, storstadskommuner samt ideella organisationer för att främja hälsa och förebygga infektionssjukdomar som HIV och Hepatit bland personer som injicerar droger. Myndigheten stödjer också det preventiva arbetet genom att sprida kunskap och vägleda inom området.

Läs mer