Vårt uppdrag för att förebygga spelproblem är att:

 • utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet om spelproblem och hur spelproblem kan förebyggas
 • verka för samordning på nationell nivå
  Nationell samordning om spel om pengar
 • i samverkan med länsstyrelserna stödja genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk
 • följa utvecklingen av spel och spelproblem
 • fördela förordningsstyrda organisationsbidrag till ideella organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem
  Statsbidrag
 • fördela verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar
  Statsbidrag

Under 2022 innebär uppföljningen av spelande och spelproblem att göra fördjupade analyser av Swelogs (Swedish longitudinal gamling study) 2021 och undersökningen bland unga och föräldrar, fördjupa kunskapen om grupper som löper förhöjd risk att drabbas av spelproblem och belysa konsekvenser av covid-19-pandemin

Undersökning om spel, unga och föräldrar (USUF)

Inom ramen för uppdraget ska vi särskilt fokusera på aktiviteter som förebygger att barn och unga börjar spela om pengar. Vi ska även uppmärksamma anhöriga och skillnader mellan kvinnor och män.

Arbetet med att förebygga spelproblem ska även samordnas med myndighetens insatser inom alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT) och andra närliggande områden.

Spelprevention.se är vår kunskapswebb om spelproblem och förebyggande arbete. Här hittar du kunskap som är till nytta för dig som arbetar med frågor som rör spel om pengar.

 • Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en befolkningsstudie som Folkhälsomyndigheten ansvarar för och som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa.
  Swelogs
 • Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.
  Kunskapsstöd

Läs mer

Regleringsbrev för Folkhälsomyndigheten