Öka förutsättningarna för människor att på lika villkor vistas i naturen

Vårt mål med arbetet på friluftslivsområdet är att öka de samhälleliga förutsättningarna för människor att på lika villkor vistas ute i naturen och utöva friluftsliv. Det gör vi bland annat genom att uppmärksamma hur natur- och kulturlandskapet kan vara en möjlig arena för fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning.

Illustration på barn och vuxna som är i en stadspark

Friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning

Enligt friluftslivspolitikens målbeskrivning innebär arbetet med mål nio "att skapa goda förutsättningar för människor att vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet".

Vi har valt att bredda perspektivet genom att även belysa andra aspekter av friluftslivets betydelse för folkhälsan. Fysisk aktivet är ett viktigt område, men det finns ett behov av att även belysa möjligheten till avkoppling, rekreation och återhämtning.

Därför har vi kopplat ihop mål nio med målet för folkhälsopolitiken, som handlar om att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Inom ramen för arbetet med mål nio ska vi även "stärka kunskapen om friluftslivets betydelse för folkhälsa". För att kunna göra det behöver kopplingen mellan friluftsliv och hälsa tydliggöras. Vi behöver även tydliggöra vilka insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv.12

Läs mer