Nationella mål, indikatorer och uppföljning är nödvändiga för att insatser för hållbar livsmedelskonsumtion ska vara effektiva och långsiktiga. Ohälsosam livsmedelskonsumtion är en av de största riskfaktorerna till ohälsa och död i förtid i Sverige. Men det är möjligt att ändra livsmedelskonsumtionen och förebygga denna ohälsa. De hälsofrämjande och förebyggande insatserna behöver stärkas och samhälleliga insatser som ger alla förutsättningar för en hållbar livsmedelskonsumtion behöver prioriteras för att minska både ojämlikheten i hälsa och påverkan på miljön.

Livsmedelskonsumtion berör många aktörer

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer, samt insatsområden för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar livsmedelskonsumtion. Fastställda nationella mål och indikatorer för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion kommer att vara vägledande för regionernas och kommunernas folkhälsoarbete liksom för näringslivet och civilsamhället. En viktig del i uppdraget är därför att involvera många olika aktörer för att få en bred förankring. Den 30 september lämnade Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket den första delredovisningen, som innehåller en plan för genomförandet av uppdraget.

Fortsatt redovisning av uppdraget

  • Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska delredovisa uppdraget till regeringen senast 31 januari 2023
  • Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast 31 januari 2024

Relaterade publikationer

Läs mer