Andelen med övervikt och fetma har ökat bland 11–15-åriga skolbarn i Sverige. Det har skett mer än en fördubbling av andelen med övervikt eller fetma mellan läsåren 1989/90 och 2017/18. Under samma period har andelen med fetma femdubblats, från 0,8 till 4 procent. Efter läsåret 2009/10 var det en kraftig ökning av andelen med fetma och utvecklingen var sämre för pojkar än för flickor.

Läs mer i publikationen Övervikt och fetma bland skolbarn 11–15 år fortsätter öka.

Figur 1. Andel (procent) 11–15-åriga skolbarn med övervikt och fetma fördelat på kön, under perioden 1989/1990–2017/2018.

Förklaring finns i texten.

Källa: Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten.

I FolkhälsoStudio kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller och grafer. Till exempel kan du jämföra olika klassificeringssystem för viktstatus (IOTF och WHO).

FolkhälsoStudio

Läsåret 2017/18 uppskattades att 15 procent av 11–15-åriga skolbarn hade övervikt eller fetma. Av dessa hade 11 procent övervikt och 4 procent fetma. Övervikt och fetma varierade dock med kön. Bland pojkarna hade cirka 13 procent övervikt och 5 procent fetma, medan motsvarande hos flickorna var 9 respektive 3 procent.

Läs mer i publikationen Övervikt och fetma bland skolbarn 11–15 år fortsätter öka.

Figur 2. Andel (procent) skolbarn med övervikt och fetma läsåret 2017/2018, fördelat på kön.

Illustrationen visar att bland pojkar är förekomsten av övervikt cirka 13 procent och 5 procent har fetma. Hos flickorna har 9 procent övervikt och 3 procent fetma.

Källa: Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten.

Läsåret 2017/18 hade Sverige lägre förekomst av övervikt eller fetma än genomsnittet för Europeiska och Nordamerikanska länder. Jämfört med de nordiska länderna var förekomsten av övervikt eller fetma i Sverige högre bland 11-åringarna, men lägre bland 15-åringarna.

Webbplats för HBSC

Skolbarns hälsovanor

Resultaten kommer från undersökningen Skolbarns hälsovanor där elever från årskurs 5, 7 och 9 ombeds uppge sin längd och vikt. Det kan vara svårt för skolbarn att veta sin längd och vikt, men vi har inte skäl att tro att skolbarnens förmåga att skatta sin vikt och längd har förändrats över tid. Men det kan betyda att den faktiska förekomsten av övervikt och fetma är en underskattning för åldersgruppen och att den möjligen är större hos flickorna. Undersökningar visar att förekomsten av övervikt och fetma verkar vara cirka 2–4 procentenheter lägre med självrapporterad jämfört med uppmätt längd och vikt bland barn och unga.

Läs mer i publikationen Självrapporterad och objektiv längd och vikt hos barn och unga.

I Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten ungdom 2017 uppmättes längd och vikt bland barn i årskurs 5 och 8. Förekomsten av övervikt eller fetma för alla i urvalet var 21 procent (17 procent övervikt och 4 procent fetma). I årskurs 5 (medelålder 12 år) hade 18 procent av barnen övervikt och 4 procent fetma. I årskurs 8 (medelålder 15 år) hade 14 procent övervikt och 3 procent fetma.

Riksmaten ungdom (Livsmedelsverket.se)