Cirka 21 procent av barn i åldern 6–9 år hade övervikt eller fetma läsåret 2018/19, vilket är en ökning med tre procentenheter från läsåret 2015/16. Ökningen bestod främst i en förändring av förekomsten av fetma, från cirka 4 till 6 procent. Jämfört med läsåret 2015/16 var risken för fetma närmare 40 procent högre läsåret 2018/19. Av de 21 procent av barnen mellan 6–9 år som hade övervikt eller fetma läsåret 2018/19 hade 15 procent övervikt och 6 procent fetma. Det fanns precis som tidigare både köns- och åldersskillnader. Hos 6–8-åringar var det däremot vanligare att flickor hade övervikt än jämnåriga pojkar. Bland 9-åriga pojkar var andelen som hade fetma 11 procent, medan motsvarande siffror för flickor var 9 procent. Förekomsten av övervikt och fetma ökade även signifikant med åldern och var mer än dubbelt så vanligt för 9-åringar jämfört med 6-åringar.

Läs mer i publikationerna Övervikt och fetma är vanligt och ökar med ålder hos 6–9 åringar och Förekomsten av övervikt och fetma hos barn är hög och ökar med åldern.

Figur 1. Andel (procent) barn i åldern 6–9 år med övervikt och fetma läsåret 2018/19, uppdelat på ålder och kön.

Illustrationen visar att andelen barn med övervikt är högre bland flickor än pojkar som är 6-8 år. Förekomsten är likvärdig för könen vid 9 års ålder. Förekomsten av fetma är likvärdig mellan könen vid 6-8 års ålder, men är högre bland pojkar än bland flickor vid 9 års ålder.

I FolkhälsoStudio kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller och grafer.

FolkhälsoStudio

Det finns regionala skillnader i förekomsten av övervikt och fetma bland 6–9-åringar. Andelen barn med övervikt eller fetma var högst i Västmanland, följt av Skåne och Södermanland, medan Västerbotten hade lägst andel. Högst andel barn med fetma fanns i Västmanland med 8 procent, följt av Skåne med cirka 7 procent. Lägst andel fanns i Norrbotten med 3 procent och Västerbotten med cirka 2 procent.

Figur 2. Andel (procent) barn i åldern 6–9 år med övervikt eller fetma fördelat på region, läsåret 2018/19. Möjliga val: viktklass och kön.

Resultaten kommer från de längd- och viktmätningar som genomfördes inom ramen för elevhälsosamtalen läsåren 2015/16 och 2018/19. Kartläggningen är en del av Världshälsoorganisationens (WHO) Child Obesity Surveillance Initiative (COSI), som genomförs kontinuerligt.