Förekomsten av övervikt eller fetma hos gravida vid inskrivningen vid mödrahälsovården ökade, från 25 procent 1992 till 44 procent 2020. Förekomsten av övervikt ökade med 8 procentenheter över hela perioden, men mellan 2000 och 2014 var den relativt oförändrad för att sedan öka igen. För fetma däremot ses närmast en tredubbling av andelen under tidsperioden, från 6 procent till 16 procent, det vill säga en ökning med 10 procentenheter.

Figur 1. Andel (procent) gravida med övervikt och fetma under perioden 1992–2020.

Linjediagram som visar utvecklingen av övervikt och fetma hos gravida från 1992 till 2020. Övervikt och fetma ökar över tid. Förekomsten av övervikt ökade från 19,4 procent 1992 till 27,4 procent 2020 medan fetma ökade från 6,0 procent till 16,3 procent under samma period.

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för graviditeter, förlossningar och nyfödda.

Resultatet baseras på Medicinska födelseregistret från Socialstyrelsen, som omfattar alla graviditeter i Sverige som lett till förlossning. BMI beräknas utifrån kvinnans längd och vikt som registrerats vid första besöket på mödravårdscentralen, ett besök som oftast äger rum kring graviditetsvecka 10.

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda (Socialstyrelsen.se)

År 2020 hade närmare 44 procent av gravida kvinnor vid inskrivningen till mödrahälsovården övervikt eller fetma. Av dessa hade 27 procent övervikt och 16 procent fetma. Det fanns dock stora regionala skillnader. Andelen med övervikt eller fetma var lägst i Stockholm, 37 procent, och högst i Södermanland där 51 procent av de gravida hade övervikt eller fetma. Förekomsten av fetma var även lägst i Stockholm med cirka 12 procent. I Södermanland och Västmanland var andelen gravida med fetma närmare dubbelt så hög, 22 procent.

Figur 2. Andel (procent) gravida med fetma fördelat på region, 2020.

Stapeldiagrammet visar förekomsten av fetma i olika regioner. Region Stockholm hade lägst förekomst med 12,2 procent. I Region Örebro som placerar sig i mitten av alla regioner var förekomsten 18,3 procent. Region Södermanland och Västmanland hade högst förekomst av fetma, 22 procent.

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för graviditeter, förlossningar och nyfödda.

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda (Socialstyrelsen.se)