Under perioden 2006 till 2021 hade andelen vuxna mellan 16–84 år med antingen övervikt eller fetma ökat från 46 procent till 52 procent. Störst ökning av övervikt och fetma under perioden skedde bland de yngsta (16–29 år), vars andel av övervikt eller fetma ökade från 22 procent 2006 till 31 procent 2021. Ökningen bland de yngsta tilltog efter 2009 och särskilt bland män. Bland övriga åldersgrupper ökade andelen med cirka 2–7 procentenheter.

Övervikt och fetma ökar med åldern. Bland 16–29-åringar hade 31 procent övervikt eller fetma 2021. Hos 30–44-åringar var förekomsten 48 procent och bland 45–64-åringar 62 procent. Det fanns även skillnader i förekomsten av övervikt och fetma utifrån kön, utbildningsnivå och födelseland. Förekomsten av övervikt eller fetma var till exempel högre bland män, 58 procent, än bland kvinnor, 46 procent. Däremot var andelen med fetma likvärdig hos män och kvinnor, 16 procent. Skillnaden mellan kvinnor och män bestod därmed i huvudsak av skillnader i övervikt och inte i fetma.

Figur 1. Andel (procent) invånare i åldern 16–84 år som uppgav a) övervikt, b) fetma, c) övervikt och fetma fördelat på ålder, under perioden 2006–2021. Möjliga val: kön.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", Folkhälsomyndigheten.

Det finns regionala skillnader i övervikt och fetma. År 2021 hade Stockholm lägst andel med övervikt eller fetma, 45 procent, och länet med högst andel var Västernorrland, 60 procent. Även andelen med fetma varierade beroende på län med som lägst 12 procent i Stockholm och som högst i Gävleborg och Västernorrland, 22 procent.

Figur 2. Andel (procent) invånare i åldern 16–84 år som uppgav a) övervikt, b) fetma, c) övervikt och fetma fördelat på län, under perioden 2004/2007–2018/2021. Möjliga val: kön och kommunnivå.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", Folkhälsomyndigheten.

Resultaten baseras på den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Uppgifterna om deltagarnas längd och vikt som ligger till grund för resultatet är självrapporterade. Det är sannolikt att den faktiska förekomsten av övervikt och fetma är högre, men undersökningen ger en bra uppskattning av utvecklingen över tid.

Hälsa på lika villkor

Läs mer