Du behöver ansöka om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel

Användning av bekämpningsmedel får inte innebära någon hälsorisk för människor eller oönskad skada på djur eller miljö. Alla medel som används i bekämpande syfte ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Varje bekämpningsmedel har på etiketten en text som anger vilken klass bekämpningsmedlet tillhör, med i förekommande fall en tilläggsbeteckning som anger vilken myndighet som har ansvaret och registreringsnummer.

Bekämpningsmedel delas in i tre klasser som anger vem som har behörighet att använda dem:

 • Klass 1 – endast för yrkesmässigt bruk och tillstånd krävs.
 • Klass 2 – endast för yrkesmässigt bruk (tillstånd krävs för växtskyddsmedel).
 • Klass 3 – får användas av var och en.

Varje företag ansvarar för att personalen har tillräcklig kunskap om hur användning av bekämpningsmedel görs på ett säkert sätt. Privatpersoner ska också se till att ha tillräcklig kunskap för att kunna arbeta säkert.

Myndigheters olika ansvar för att pröva frågor om användningstillstånd av bekämpningsmedel

Biocider klass 1

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att pröva frågor om användningstillstånd i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Arbetsmiljöverket ansvarar för annan användning.

Växtskyddsmedel klass 1 och 2

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att erbjuda utbildning, utfärda utbildningsbevis och pröva frågor om användningstillstånd för användning i och omkring lagerlokaler eller andra lagringsutrymmen.

Statens jordbruksverk ansvarar för användning

 • inom jordbruk, skogsbruk, parkskötsel eller trädgårdsskötsel,
 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden och banvallar,
 • på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Arbetsmiljöverket ansvarar för annan användning.

(Källa: Bekämpningsmedelsförordningen, 2014:425)