Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ge tillsynsvägledning och att samordna kommunernas hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken. Den nationella strategin för miljöbalkstillsyn för perioden 2022–2024 samt Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2022–2024 utgör stöd för kommunernas tillsynsplanering och är bra att känna till om man arbetar med tillsyn inom hälsoskyddsområdet.

Nationella strategin för miljöbalkstillsynen

I den nationella strategin beskrivs vilka tillsynsområden som prioriteras 2022–2024. Syftet är att skapa förutsättningar för en miljöbalkstillsyn som är mer enhetlig och effektiv. Ansvariga myndigheter har tillsammans pekat ut vad som ska vara i fokus för miljöbalkstillsynen. Det betyder att många kommer att satsa på tillsyn av samma typ av verksamheter under perioden.

Den nationella strategin är framtagen i samverkan mellan centrala myndigheterna inom miljöbalkens område och representanter från tillsynsmyndigheterna. Under perioden ska de tillsynsvägledande myndigheterna också ta fram vägledning till stöd för kommunernas arbete.

Folkhälsomyndighetens fokusområden i den nationella strategin 2022–2024

Inomhusmiljö i bostäder

Kommunerna bedriver tillsyn av fastigheter/bostäder där risken för olägenhet för människors hälsa är stor. Folkhälsomyndigheten tar fram vägledning, arrangerar en utbildning samt deltar på regionala hälsoskyddsträffar.

Bassängbad

Kommunerna gör tillsynsbesök på anmälningspliktiga bassängbad. Folkhälsomyndigheten tillhandahåller frågor och svar samt deltar på regionala hälsoskyddsträffar.

Inomhusmiljö och egenkontroll i förskola och skola

Kommunerna bedriver tillsyn av förskolor och grundskolor. Extra fokus under perioden är städning. Folkhälsomyndigheten ser över och kompletterar webbtexter, tillhandahåller frågor och svar samt deltar på regionala hälsoskyddsträffar.

Länsstyrelsen samordnar tillsynen av samtliga fokusområden.

Plan för tillsynsvägledning

I Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning sammanställs den tillsynsvägledning som myndigheten planerar att genomföra under planens period. Det som påverkar innehållet i planen för tillsynsvägledning är bland annat ny lagstiftning, vår bedömning av områden där tillsynen behöver stärkas, och tillsynsmyndigheternas behov av tillsynsvägledning.

I planen redovisas de vägledningsinsatser som Folkhälsomyndigheten kommer att genomföra inom den nationella strategin. Utöver dessa beskrivs också vilken övrig tillsynsvägledning vi planerar att genomföra under perioden.

Uppdaterad plan för tillsynsvägledning 2023–2024

Utöver fokusområdena i den nationella strategin prioriterar Folkhälsomyndigheten följande:

  • Objektburen smitta: Folkhälsomyndigheten deltar på regionala hälsoskyddsträffar och informerar om den nya vägledningen om det förebyggande arbetet med objektburen smitta under 2023.
  • Temperatur inomhus: Publicering av nya allmänna råd och tillhörande vägledning 2023.
  • Ventilation och luftkvalitet: Översyn av allmänna råd och övrig vägledning.