Strålskyddslagen tillämpas i första hand istället för miljöbalken

Den nya strålskyddslagen (2018:396) ställer mer långtgående krav än miljöbalken. Strålskyddslagen ska därför i huvudsak tillämpas för tillsyn av radon i bostäder och lokaler.

Ansvar för tillsyn och tillsynsvägledning anges i strålskyddsförordningen

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet ska utöva tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till (8 kap. 2 § p. 3 strålskyddsförordningen (2018:506)).

Den nya strålskyddslagen innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon i bostäder och lokaler (8 kap. 8 § strålskyddsförordningen). Folkhälsomyndigheten har därför upphävt sitt allmänna råd om radon och vi hänvisar till Strålsäkerhetsmyndighetens tillsynsvägledning.

Läs mer