Psykisk hälsa och suicidprevention

Sveriges befolkning har generellt sett en god hälsa. Samtidigt är det allt fler som uppger att de har återkommande psykiska besvär, t.ex. oro, stress, sömnbesvär och ångest. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid i befolkningen, genom att bygga upp och utveckla den nationella samordningen inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vi ska också verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom området.

  • Psykisk hälsa används ofta som ett övergripande begrepp som omfattar god psykisk hälsa, välbefinnande, psykisk ohälsa, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

  • Här presenterar vi statistik om den psykiska hälsan i befolkningen, t.ex. psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa i form av ängslan, oro, ångest, stress, sömnbesvär och depression.

  • Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa beror på okunskap och fördomar vilket ytterst leder till nedvärderande attityder och diskriminering. Här kan du läsa mer om arbetet med att minska stigma.

  • Folkhälsomyndigheten arbetar för en god och jämlik psykisk hälsa i hela befolkningen. Vi följer utvecklingen och bidrar med kunskap om hur samhället kan främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid.

  • Vi följer noga hur befolkningens psykiska hälsa påverkas under covid-19-pandemin. Här sammanfattar vi resultaten från undersökningar av den psykiska hälsan i befolkningen.

  • På vår webbplats Din psykiska hälsa kan du lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra.