Psykisk hälsa och suicidprevention

De flesta i befolkningen uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Men det är också vanligt med olika typer av lätta psykiska besvär, så som oro, stress och sömnbesvär. Här kan du läsa mer om statistik kring psykisk hälsa och suicid, vårt uppdrag och vad vi gör, främjande och förebyggande arbete, vad psykisk hälsa är och stigmatisering.

  • Psykisk hälsa används ofta som ett övergripande begrepp som omfattar god psykisk hälsa, välbefinnande, psykisk ohälsa, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

  • Vi följer utvecklingen och bidrar med kunskap om hur samhället kan främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid.

  • Information om vad hälsofrämjande och förebyggande arbete kan innebära, förslag på konkreta insatser och stöd för planering och genomförande.

  • Här samlar vi kunskap om suicid och suicidförebyggande arbete. Här kan du som arbetar med att förebygga självmord hitta kunskap och statistik om suicid.

  • Här presenterar vi statistik om den psykiska hälsan i befolkningen, t.ex. psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa i form av ängslan, oro, ångest, stress, sömnbesvär och depression.

  • Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa beror på okunskap och fördomar vilket ytterst leder till nedvärderande attityder och diskriminering.