Suicidpreventiva dagen

Den 10 september varje år uppmärksammas suicid genom Suicidpreventiva dagen. Suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO). I Sverige uppmärksammar många aktörer Suicidpreventiva dagen med olika aktiviteter såsom konferenser, seminarier och ljusmanifestationer.

Sedan 2016 anordnar Folkhälsomyndigheten tillsammans med andra organisationer ett seminarium om suicidprevention i samband med Suicidpreventiva dagen.

Årets seminarium hölls den 8 september med fokus Stöd till efterlevande.

Nationella suicidpreventiva konferensen

I Sverige arrangeras det vartannat år sedan 1997 en nationell konferens om suicidprevention. Under konferensen lyfts nya perspektiv, ny vetenskap och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Konferensen bjuder också in till inkluderande samtal om hur vi tillsammans tar nästa steg för att skapa en mer effektiv suicidprevention i hela Sverige.

Huvudarrangör för konferensen är oftast en region i samarbete med bland annat Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) och Folkhälsomyndigheten. NASP har på sin webbplats samlat dokumentation från tidigare konferenser.

Publikationer vid NASP (ki.se)

Nationella samordningsmöten suicidprevention

Folkhälsomyndigheten arrangerar årligen möten med olika aktörer, utöver regelbundna träffar med de aktörer som ingår i den nationella samordningen för suicidprevention. Därutöver sker samverkan på nordisk nivå, EU-nivå och global nivå inom området suicidprevention.

Mer om nationell samordning

Utbildningar med fokus på suicidprevention

Utbildningsinsatser är ett viktigt inslag i suicidpreventivt arbete. I två forskningsprojekt har Folkhälsomyndigheten tagit fram fördjupad kunskap om effekter och erfarenheter av utbildningsinsatser för att förebygga självmord.

Rapporterna handlar om utbildningsinsatser utanför hälso- och sjukvården och erfarenheter efter att ha gått utbildningar om första hjälpen till psykisk hälsa och psykisk livräddning.

Läs rapporterna här:

Ledare som lyssnar

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en utbildning för ledare som möter barn och unga på fritiden. Utbildningen handlar om psykisk hälsa och hur man kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Man får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Läs mer om och ta del av Ledare som lyssnar

Fler utbildningar hos andra