Regionerna ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård och regional utveckling samt har uppdrag att förbättra folkhälsan. I detta ingår att arbeta för att främja en god och jämlik psykisk hälsa bland länets medborgare samt förebygga psykisk ohälsa och självmord. Att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa är en viktig del av detta arbete. Det är ett arbete som tar tid men det går att förändra! Stigmatisering kan leda till sämre bemötande och diskriminering, t.ex. i. arbetslivet eller inom vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp vid behov.

Varje region har sina unika förutsättningar och kunskaper om vilka insatser som behövs på regional och lokal nivå för att minska stigmatiseringen kopplad till psykisk ohälsa och suicid. Insatser kan behövas på olika nivåer, i olika verksamheter och till olika målgrupper. Ett sätt att bygga för en långsiktig och hållbar utveckling är att addera stigmaperspektivet i länets handlingsplaner för förebyggande och främjande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Ökad kunskap - ett stöd i arbetet

Insatser mot stigmatisering bör innehålla komponenter som inte bara ökar kunskapen om psykisk hälsa utan framförallt främjar positiva attityder och minskar diskriminerande beteenden.

Att involvera personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, både i planeringen och i själva insatsen är en viktig del i arbetet. När regioner och kommuner utifrån sina olika uppdrag samverkar med brukare, anhöriga och deras intresseorganisationer stärks arbetet med att minska stigmatisering.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad, filmer och annat material som kan vara ett stöd i arbetet med att minska stigmatiseringen kopplad till psykisk ohälsa och suicid. Materialet kan bidra till ökad kunskap och kan användas på konferenser och möten i berörda verksamheter.

Material och stöd

Vi stödjer regionalt arbete för att minska stigma

Folkhälsomyndigheten har sedan 2019 ett uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser i syfte att bidra till att minska stigma kopplat till psykisk ohälsa och suicid. Regeringen har förlängt uppdraget till och med 2024. Som en del i detta uppdrag riktar sig myndigheten direkt till regioner i syfte att stärka deras främjande och förebyggande utvecklingsarbete inom området. Målsättningen är att arbetet med att minska stigmatisering vid psykisk ohälsa ska bli en del av regionernas ordinarie strukturer.

År 2020-2021 ingick Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen och Region Jönköpings län i satsningen. Lärdomar från implementeringen av regionernas utvecklingsarbeten finns att läsa i en rapport som Umeå universitet genomfört på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Resultatet från processutvärderingen (umu.diva-portal.org)

Region Skåne och Region Jämtland Härjedalen har fått förlängt uppdrag 2022-2024 och ytterligare två regioner har tillkommit i utvecklingsarbetet; Region Värmland och Region Västmanland.

Regionernas utvecklingsarbeten 2022-2024 i korthet

Region Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland/Härjedalens utvecklingsarbete syftar till att minska stigmatiserande attityder, självstigma och diskriminering kopplat till psykisk ohälsa och suicid i regionen. Detta gör man bland annat genom utbildningar riktade till personal inom hälso- och sjukvården, kunskapshöjande insatser om stigma och psykisk ohälsa riktade till befolkningen i länet. Särskilt prioriterade målgrupper i utvecklingsarbetet är den samiska befolkningen och migranter. Samordnare är Anna Frisk.

Region Skåne

Region Skånes utvecklingsarbete syftar till att minska stigmat kopplat till suicid, främja psykisk hälsa och förebygga suicidförsök och suicid i regionen. Detta görs genom två insatser. 1) En vidareutveckling av webbutbildningen SPiSS (SuicidPrevention i Svensk Sjukvård) som kompletteras med en modul om att minska stigma inom psykisk ohälsa och suicid. 2) En utvärdering om ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program) kan minska patientens självstigmatisering och bidra till att individer som försökt begå självmord kan ta emot hjälp i större utsträckning. Samordnare är Anna Karin Apelgren.

Region Värmland

Region Värmlands utvecklingsarbete syftar till att utveckla och etablera en långsiktig struktur för arbetet med minska stigma inom psykisk hälsa och suicid i hela länet. Det sker genom kunskapshöjande suicidpreventiva insatser riktat till målgruppen män och utbildningar till professionen. Samordnare är Annika Ode.

Region Västmanland

Region Västmanlands utvecklingsarbete syftar till att utveckla en struktur för arbetet med att minska stigma inom psykisk ohälsa och suicid samt att alla som arbetar med barn, unga och äldre ska känna sig bekväma med att prata om psykisk (o)hälsa. Det sker genom kunskapshöjande insatser till professionen och till allmänheten. Samordnare är Linda Sahlström.