Figur som visar hur vårt arbete förhåller sig till andra aktörer

Figur 1. Illustration över Folkhälsomyndighetens uppdrag och målgrupper inom psykisk hälsa och suicidprevention.

Vi förmedlar kunskap och följer utvecklingen

Vi sammanställer och förmedlar kunskap inom området psykisk hälsa och suicidprevention ur ett förebyggande och främjande perspektiv, där även jämlikhet ingår. Vi följer även utvecklingen inom området och hur den psykiska hälsan är fördelad mellan olika grupper i samhället. Vi fäster särskild vikt vid de grupper som löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Kunskap som vi samlar in kan till exempel handla om hur myndigheter och andra aktörer arbetar för att förebygga olika former av psykisk ohälsa i olika åldersgrupper, bedriver hälsofrämjande insatser inom olika arenor (som till exempel arbetsplatsen eller skolan) och hur de arbetar med att förebygga självmord. Kunskapen publicerar vi sen i rapporter, på webbsidor, i faktablad eller i filmer. En stor del av kunskapen får vi genom våra statistikverktyg.

Vi strävar efter att anpassa det kunskapsstödjande arbetet efter behov och målgrupp och att det främjande och förebyggande arbetet ska bedrivas enligt den bästa tillgängliga kunskapen. Det kunskapsstödjande arbetet har flera målgrupper, men riktar sig främst till de som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.

Psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

I den här filmade presentationen beskriver Jakob Hertzberg och Lina Wiklander hur psykisk hälsa kan förstås utifrån ett folkhälsoperspektiv och vilket stöd Folkhälsomyndigheten kan bidra med i det praktiska arbetet inom området.

Vi samordnar det nationella arbetet

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna det nationella arbetet inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Det gör vi genom att samverka med en rad olika aktörer inom flera olika uppdrag.

Den nationella samordningen syftar till att stödja den sektorsövergripande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer vars uppdrag och verksamhet har betydelse för området. I samordningsuppdraget lägger vi fokus på att bygga upp långsiktiga strukturer för samverkan mellan olika aktörer på nationell nivå.

Nationell samordning inom psykisk hälsa och suicidprevention.

Vi kommunicerar med allmänheten om psykisk hälsa

Sedan 2021 ingår det i Folkhälsomyndighetens uppdrag att kommunicera och föra dialog med allmänheten om psykisk hälsa och suicidprevention. Tidigare var våra målgrupper framför allt professionen inom till exempel kommuner, regioner och civilsamhället.

I vår kommunikation fokuserar vi på allmänna faktorer som påverkar den psykiska hälsan, både i samhället och i människors vardag. Det gör vi bland annat genom att ge information och stöd kring vad man kan göra för att främja sin egen och andras psykiska hälsa. Däremot är vår roll inte att tillhandahålla sjukdomsspecifika kunskaper eller information om vård- och behandlingsinsatser.

Det här uppdraget är en del av vårt befintliga arbete med att främja psykisk hälsa och välbefinnande, att förebygga psykisk ohälsa och suicid, samt att bidra till minskat stigma kring dessa frågor.

Arbetet med att sprida kunskap till allmänheten

Vi tar fram ett underlag för en nationell strategi

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samordnar arbetet med att ta fram underlag inför en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Totalt ingår 26 myndigheter i uppdraget och underlaget ska lämnas till regeringen under hösten 2023.

Förutom förslaget på en strategi ska underlaget också innehålla en plan för genomförande och ett förslag på ett uppföljningssystem.

Arbetet med att ta fram underlag till en ny strategi

Vi följer, utvärderar och stödjer insatser på regional och lokal nivå

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har i uppdrag att följa, utvärdera och stödja de insatser som kommuner och regioner genomför inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Syftet med uppdraget är att stärka förutsättningarna hos kommuner och regioner för att genomföra insatserna, att synliggöra utvecklingen inom området psykisk hälsa och att identifiera frågor som kan behöva prioriteras på lokal och regional nivå.

Arbetet med att följa, utvärdera och stödja insatser

Vi vill minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten arbetar för att främja en god och jämlik psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid hela befolkningen. Att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa är en viktig del av det arbetet. Sedan 2019 har vi ett särskilt uppdrag att bidra med kunskapshöjande insatser för att minska stigman som är kopplade till psykisk ohälsa och suicid.

Några av de insatser som vi arbetar med är:

  • stödja regionalt och lokalt arbete för att motverka stigma
  • följa upp och analysera utvecklingen inom området
  • ta fram kunskapsstöd till olika målgrupper
  • samordna och samverka med andra aktörer.

Vad är stigmatisering och hur vi arbetar med stigmatisering vid psykisk ohälsa.

Andra aktörer inom området

Många aktörer och organisationer har verksamhet som är viktig för det främjande och förebyggande arbetet inom psykisk hälsa och suicidprevention. Till exempel genomförs mycket av det praktiska folkhälsoarbetet i regioner och kommuner inom arenor såsom skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Den ideella sektorn har också en viktig roll i att komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser för att främja psykiskt välbefinnande, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid.

I tabellerna nedan beskriver vi övergripande vilka aktörer som verkar på olika nivåer och deras ansvarsområden. Vi ger också exempel på verksamheter som är relevanta för arbetet med psykisk hälsa.

Nationell nivå – regering, riksdag och myndigheter

AktörerAnsvarområdenExempel på verksamhet
Regeringen Fastställer mål, uppgifter och resursfördelning för myndigheternas verksamheter. Lägger fram förslag, så kallade propositioner, som riksdagen ska ta ställning till.
Riksdagen Lagstiftar. Beslutar om lagar och om statsbudgeten.
Myndigheter av särskild relevans: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SBU Se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs. Implementerar lagar och regler. Tar fram kunskapsstöd, stöd till kommuner, regioner, länsstyrelser och organisationer av särskild relevans för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Stöttar regionernas och kommunernas arbete med psykisk hälsa och suicidprevention genom överenskommelser med staten. Samordningsfunktionen Uppdrag psykisk hälsa fördelar stimulansmedel till kommuner och regioner och stöttar arbetet på lokal och regional nivå.

Regional nivå – regioner och länsstyrelser

AktörAnsvarsområdenExempel på verksamhet
21 regioner Ansvarar för regionens hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur i länet. Politiskt styrda organisationer. Tar fram regional utvecklingsstrategi, arbetar bland annat med folkhälsa och jämlik hälsa, primärvård, första linjen-mottagningar, specialiserad psykiatrisk vård, samt tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
21 länsstyrelser Regeringens företrädare i länet. Arbetar för samverkan och likvärdig service. Ansvarsområden med relevans för folkhälsopolitiken målområde 1–7 (ibland under rubrik Social hållbarhet). Arbetar med bland annat ANDTS, integration, brottsprevention och föräldraskapsstöd.

Lokal nivå – kommuner

AktörAnsvarsområdenExempel på verksamhet
290 Kommuner Ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där medborgarna bor, dvs. merparten av de välfärdstjänster som påverkar befolkningens hälsa genom hela livet. Förskola, skola inkl. elevhälsa, socialtjänst, bostäder, bibliotek, räddningstjänst och omsorg om äldre och funktionsnedsatta. Kommunerna har också ansvar för samhällsplanering samt miljö- och hälsoskydd.

Övriga aktörer – civilsamhället

AktörExempel på verksamheter
Civilsamhälle Många idéburna organisationer erbjuder stöd och aktiviteter med fokus på psykisk hälsa. Till exempel NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), Mind, Suicide Zero, Hjärnkoll och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd).

Läs mer