Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Staten och SKR har sedan 2016 träffat en årlig överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Socialstyrelsen i uppdrag att följa utvecklingen, utvärdera resultaten och stödja de insatser som kommuner och regioner genomför 2020–2023 inom ramen för överenskommelsen.

Syftet med uppdraget är att stärka förutsättningarna hos kommuner och regioner att genomföra insatserna, att synliggöra utvecklingen inom området psykisk hälsa och att identifiera frågor som kan behöva prioriteras på lokal och regional nivå. Uppdraget ska slutredovisas 2024.

Under perioden 2021–2023 ska Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten även lämna årliga lägesrapporter om hur arbetet inom området fortgår.

Följa utvecklingen

Tillsammans med Socialstyrelsen följer vi hur kommunerna och regionerna genomför insatserna genom att analysera de redovisningar som kommunerna och regionerna lämnar in via enkäter. Svaren sammanställs och analyseras kopplat till varje del av överenskommelsen.

Utgångspunkten är att Folkhälsomyndigheten tar huvudansvar för de delar av överenskommelsen som i första hand kan knytas till främjandet av psykisk hälsa. Socialstyrelsen fokuserar de delar av överenskommelsen som i första hand knyts till stärkta förutsättningar för god vård och omsorg.

Utvärdera resultaten

Folkhälsomyndigheten undersöker hur länsgemensamma stimulansmedel påverkat ungdomsmottagningarnas arbete med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och erbjuda stöd och behandling, samt hur det suicidförebyggande arbetet genomförs i län, regioner och kommuner.

Inom ramen för uppdraget har vi påbörjat tre projekt med fokus på utvärdering av processer och effekter av lokalt och regionalt förebyggande och främjande arbete inom området. Dessa projekt genomförs i samverkan med lärosäten.

Här kan du läsa om våra pågående projekt, vilka som deltar och hur arbetet fortskrider.

Stödja insatserna

Som ett första steg i att stödja kommunerna och regionerna i deras arbete med överenskommelsen har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen genomfört en förstudie genom dialogmöten och workshoppar. Syftet med förstudien var att etablera kontakt, skapa dialog och inventera behovet av stöd inom området psykisk hälsa och suicidprevention. I nästa steg har vi analyserat behovet av stöd utifrån respektive myndighets ansvar och utvecklingsområden. Mycket sammanföll med redan befintligt material hos Folkhälsomyndigheten. För att underlätta för målgruppen att hitta efterfrågat material sammanställde Folkhälsomyndigheten rapporter, faktablad och webbtexter i en digital folder med korta texter och länkar till relevant material.

Folkhälsomyndighetens lägesrapport 2022

Kommuner och regioner arbetar med främjande och förebyggande insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention bland annat med stöd från överenskommelsen. 2021 omfattade denna cirka 1,7 miljarder kronor och totalt har omkring 3300 insatser redovisats av kommuner och regioner.

Inom ramen för uppdraget tar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen varje år fram lägesrapporter. I år redovisar myndigheterna varsin lägesrapport utifrån sina huvudsakliga ansvarsområden inom ramen för överenskommelsen. Folkhälsomyndigheten fokuserar på de delar som handlar om handlingsplaner, ungdomsmottagningar samt suicidprevention med fokus på främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa. Resultat och slutsatser från respektive rapport sammanfattas i en myndighetsgemensam promemoria tillsammans med myndigheternas gemensamma slutsatser (se nedan).

Folkhälsomyndighetens rapport visar att kommuner och regioners insatser i stort följer överenskommelsens inriktning, men konstaterar samtidigt att det finns en stor variation i insatser. Det återspeglar bredden i den inriktning som anges i överenskommelsen och att lokala behov ska styra. Förebyggande och främjande insatser för att öka jämlikhet i psykisk hälsa samt insatser som riktas direkt till personer med suicidrisk saknas i stor utsträckning i återrapporteringen av insatser för 2021 års stimulansmedel av kommuner och regioner. Det finns behov av att tydligare adressera jämlikhet i breda förebyggande och främjande insatser för psykisk hälsa.

Ett effektivt arbete för att främja psykisk hälsa genom insatser lokalt och regionalt kräver fokus på behov, planering, uppföljning och utvärdering. Den kommande nationella strategin på området psykisk hälsa och suicidprevention, med uppföljningsbara mål, skulle kunna bidra till en tydligare styrning och vara ett stöd i hur framtida överenskommelser kan utformas och regioners och kommuners insatser följas upp.

Läs mer

2022

2021