Bild. Skärmdump från interaktiva faktablad.

bilden visar ett exempel på ett digitalt faktablad, andelen med ångest och oro i Jämtlands kommuner.

Till interaktiva faktablad – statistik på läns- och kommunnivå (folkhalsomyndigheten.se/psykisk-halsa)

De indikatorer som presenteras är:

  • allmän hälsa
  • nedsatt psykiskt välbefinnande
  • ängslan, oro eller ångest
  • sömnbesvär
  • självmord
  • suicidtankar
  • utbildningsnivå.

Alla indikatorer utom självmord och utbildningsnivå är hämtade från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Statistik om självmord är hämtat från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, och statistik om utbildningsnivå är hämtat från Statistiska centralbyrån (SCB).

Folkhälsoenkäten används främst för att samla in data på nationell nivå. När resultatet för enskilda län och kommuner presenteras blir det statistiska underlaget begränsat, och därför redovisar vi medelvärden för flera år. Suicidtankar är relativt ovanligt i befolkningen och kan därför bara redovisas på länsnivå. I mindre kommuner kan det statistiska underlaget vara för litet för att redovisa även andra indikatorer, och då presenteras inga resultat. Resultatet bör användas som en indikation på graden av psykisk hälsa i en viss kommun. Vi rekommenderar inte att jämföra olika kommuner eftersom dessa skillnader inte är statistiskt säkerställda.

Det interaktiva faktabladet bygger på data från Folkhälsostudio, där det också finns fler indikatorer.

Folkhälsostudio

Läs mer