En integrerad definition av SRHR

År 2016 grundades Guttmacher-Lancet-kommissionen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. De utvecklade en omfattande, evidensbaserad och handlingsbar agenda för viktiga prioriteringar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt.

Den nya definitionen av SRHR bygger på ett flertal internationella och regionala avtal samt på internationella fördrag om och principer för mänskliga rättigheter, och den avspeglar en framväxande konsensus om vilka tjänster, insatser och interventioner som krävs för att tillgodose allas behov av sexuell och reproduktiv hälsa. Definitionen ger ett universellt ramverk som kan vägleda berörda parter i att utforma riktlinjer, tjänster och åtgärdsprogram som tar hänsyn till alla aspekter av SRHR på ett effektivt och rättvist sätt.

Guttmacher-Lancet-kommissionens definition av SRHR kan beskrivas så här:

”Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, och inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till sexualitet och reproduktion bekräfta den roll som njutbara sexuella relationer, tillit och kommunikation spelar för självkänslan och det allmänna välbefinnandet. Alla människor har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten.”

För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter, som baseras på mänskliga rättigheter för alla att:

 • respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande
 • fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell identitet, könsidentitet och könsuttryck
 • avgöra om och när man vill vara sexuellt aktiv
 • välja sina sexualpartner
 • ha säkra och njutbara sexuella upplevelser
 • välja om, när och med vem man ska ingå äktenskap
 • avgöra om, när och hur man vill ha barn och hur många barn man vill ha
 • ha tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå det ovanstående, genom hela livet, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjade eller våld.

Guttmacher-Lancet-kommissionen rekommenderar även ett antal nödvändiga SRHR-insatser som ligger i linje med denna breda definition av SRHR. Dessa insatser innefattar allmänt vedertagna delar av sexuell och reproduktiv hälsa, bland annat tillgång till preventivmedel, mödra- och spädbarnsvård samt prevention och behandling av hiv och aids. Det innefattar även mindre vanliga insatser som krävs för en holistisk syn på SRHR: vård av andra sexuellt överförda infektioner än hiv; allsidig och omfattande sex- och samlevnadsundervisning; säker abortvård; att identifiera, förebygga och ge rådgivning vid könsrelaterat våld; att identifiera, förebygga och behandla infertilitet och livmoderhalscancer samt vård och rådgivning inom sexuell hälsa och välbefinnande.

Kommissionen rekommenderar att länder stegvis utökar tillgången till de föreslagna insatserna i den takt resurser och politiska förhållanden medger, alltid med prioritering av sårbara och marginaliserade befolkningsgruppers behov. Grundläggande hälso- och sjukvård och övriga insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa som ligger i linje med den nya definitionen måste uppfylla global standard när det gäller medicinsk etik, folkhälsa och mänskliga rättigheter, inklusive ”tillgång, tillgänglighet, godtagbarhet och kvalitet” som ram för rätten till hälsa.

Grundläggande insatser för sexuell och reproduktiv hälsa:

 • allsidig och omfattande undervisning om sexualitet, relationer och samtycke
 • rådgivning om och tillgänglighet till olika moderna preventivmetoder, med ett definierat minsta antal och typer av metoder
 • mödra-, förlossnings- och barnhälsovård, inklusive akutvård inom obstetrik och vård till nyfödda
 • säker abortvård och behandling av komplikationer efter osäkra aborter
 • att förebygga och behandla hiv och andra sexuellt överförda infektioner
 • Att förebygga, identifiera och omedelbart omhänderta och remittera vid sexuellt och könsrelaterat våld
 • att förebygga, identifiera och behandla cancer i reproduktiva organ, särskilt livmoderhalscancer
 • information, rådgivning och vård vid nedsatt fertilitet och infertilitet
 • information, rådgivning och vård för sexuell hälsa och välbefinnande.

SRHR ur ett rättighetsperspektiv

Sexuella och reproduktiva rättigheter har sin grund i principen om allas lika värde och i de mänskliga rättigheterna så som de formulerades av FN 1948. I svensk lag finns diskrimineringslagen (2008:567) för att skydda allas lika värde. Den ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell identitet eller ålder.

Diskrimineringslag (2008:567) (Riksdagen.se)

Rätten till en sexualitet som är fri från fördomar, diskriminering, våld eller tvång är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter innebär bland annat att alla ska få information om och tillgång till godkända preventivmetoder. Det innebär också att man har rätt till tjänster som gör det säkert att genomgå graviditet, förlossning och abort.

För att alla ska ha möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter behöver arbetet med SRHR beakta skillnader som har samband med socioekonomiska förutsättningar eller diskrimineringsgrunderna.

Den fullständiga rapporten från Guttmacher-Lancet-kommissionen (thelancet.com)