Under 2018 rapporterades cirka 480 fall av hivinfektion i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens sammanställning. Det kan jämföras med i medeltal cirka 450 fall per år under den senaste femårsperioden. Ökningen ses främst bland män som har sex med män i åldersgruppen över 30 år, och med annat rapporterat smittland än Sverige.

Bland personer som injicerar droger och för smittvägen heterosexuell kontakt ses inga stora skillnader i antalet fall 2018 jämfört med tidigare år. I åldersgruppen under 30 år minskade antalet rapporterade fall av hivinfektion.

För att upprätthålla det framgångsrika preventiva arbetet i Sverige behövs fortsatt stöd, testning och rådgivning i hälso-och sjukvården för att tidigt upptäcka hiv.

– Då är det viktigt att känna till vilka grupper som är mer utsatta än andra, säger Maria Axelsson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Hiv kan överföras genom oskyddad sexuell kontakt eller via blodtransfusion, via delade injektionsverktyg hos personer som injicerar droger, transplantation av vävnader och organ eller från mor till barn. Dagens medicinska behandling av hivinfektion är mycket effektiv och gör att risken för smittöverföring från välbehandlade personer är minimal.

I Sverige får en stor majoritet av de personer som diagnostiserats med hiv effektiv vård och behandling, och lever ett lika långt liv som personer utan hiv.

Senare under våren publicerar Folkhälsomyndigheten en årsrapport med mer detaljerade uppgifter om hiv i Sverige.

Läs mer

Om hur det är att leva med hiv i Sverige i dag

Kategori: Nyhet