Mötet pågår den 9–18 juli.

Det högnivåpolitiska forumet (HLPF) är en global plattform för uppföljningen och utvärderingen av målen i Agenda 2030. Tema för HLPF 2019 är "Empowering people and ensuring inclusiveness and equality", där frågor om människors egenmakt, delaktighet och jämlikhet kommer att diskuteras.

Fokus för mötet är följande mål med underliggande delmål i Agenda 2030:

  • Mål 4. God utbildning för alla
  • Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 10. Minskad ojämlikhet
  • Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen
  • Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

En god och jämlik hälsa är en förutsättning för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Det gäller både globalt, nationellt, regionalt och lokalt. I Sverige är det övergripande målet för folkhälsopolitiken att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

– Ett systematiskt arbete för att minska hälsoklyftorna kan användas som ett kraftfullt verktyg också för att nå de globala målen i Agenda 2030, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Inför högnivåmötet har Folkhälsomyndigheten tagit fram en rapport som visar på kopplingen mellan de globala hållbarhetsmål som granskas och Sveriges övergripande folkhälsopolitiska mål med tillhörande åtta målområden. I rapporten beaktas även miljökvalitetsmålen som utgör en viktig utgångspunkt för Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Den svenska delegationen vid mötet leds av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Läs mer

Rapporten FN:s högnivåpolitiska forum för Agenda 2030. En kartläggning av relationen mellan de globala hållbarhetsmålen och den nationella folkhälsopolitiken samt miljömålen

FN:s webbplats för mötet

Kategori: Nyhet