Resultaten i rapporten baseras på en enkätundersökning till personer med finländskt ursprung: sverigefinnar, finnar och finlandssvenskar. Syftet var dels att följa upp hälsosituationen bland personer av finländskt ursprung, dels att undersöka en möjlig metod för att fortsatt följa upp hälsosituationen i gruppen.

Undersökningen visade, jämfört med Sveriges befolkning i övrigt, bland annat att:

  • Personer med finländskt ursprung rapporterar lika god allmän hälsa.
  • Det är mer vanligt med högt blodtryck och fetma bland de finländska grupperna.
  • Sverigefinnar och finnar uppger mer besvär av värk i olika delar av kroppen.
  • Ängslan, oro, ångest och trötthet uppges mindre ofta bland personer med finländskt ursprung.
  • En högre andel bland de finländska grupperna rapporterar riskkonsumtion av alkohol.

Personer av finländskt ursprung anger i många fall mer värkrelaterade besvär, sämre levnadsvanor och livsvillkor än Sveriges befolkning i övrigt. Sverigefinnar och finnar rapporterar också lägre utbildningsnivå medan finlandssvenskar ligger på samma nivå som Sveriges befolkning i övrigt.

– Det är viktigt att undersöka vad dessa skillnader kan bero på, för att kunna föreslå riktade åtgärder som kan förbättra livsvillkoren för personer med finländskt ursprung, säger Malin Kark, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Fakta: Om undersökningen

Enkäten skickades till ett slumpmässigt urval av 10 000 personer med finländskt ursprung i åldrarna 16–84 år. Andelen som svarade var 39 procent.

Det gick att särskilja grupperna sverigefinnar, finnar och finlandssvenskar eftersom respondenterna själva fick ange vilken grupp de ansåg sig tillhöra.

Valet av metoden har några fördelar, bland annat att de som svarat själva har fått avgöra vilken etnisk grupp de tillhör och enkäten fanns tillgänglig på finska.

Ordlista

Finlandssvensk
Finlandssvenskar är finländare med svenska som modersmål, oavsett vilket land de lever i.

Finländare
Finländare är personer som kommer från Finland, oavsett vilket språk de talar.

Finne
Finnar är personer med finska som modersmål, oavsett vilket land de lever i. Majoriteten av finnar bor i Finland.

Sverigefinländare
Sverigefinländare är ett samlingsbegrepp för alla i Sverige bosatta personer som härstammar från Finland, oavsett vilken språkgrupp de tillhörde i Finland. Alla sverigefinländare är inte sverigefinnar.

Sverigefinne
En sverigefinne är en person som lever i Sverige och är finskspråkig eller identifierar sig med finskspråkig kultur i Sverige. Sverigefinnarna är en nationell minoritet, med egen flagga och egen högtidsdag. Den historiska närvaron av finsktalande invånare i dagens Sverige går tillbaka ända till medeltiden, därför räknas sverigefinnar som en nationell minoritet.

Bakgrund: Folkhälsomyndighetens arbete inom nationella minoriteter

Folkhälsomyndighetens arbete inom nationella minoriteter utgår dels från olika regeringsuppdrag och dels från myndighetens instruktion. Vi ska särskilt analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder.

Läs mer

Läs rapporten: Hur mår personer med finländskt ursprung?

Om nationella minoriteter

Kategori: Nyhet