I Sverige har samhällsutvecklingen tillsammans med riktade åtgärder gjort att sjukdomsbördan minskat över tid. För de allra flesta smittsamma sjukdomarna var läget stabilt under 2018, enligt Folkhälsomyndighetens epidemiologiska årsrapport.
Avvikelser från trenden för vissa sjukdomar kunde kopplas till den varma sommaren, exempelvis noterades ett ökat antal fall av vibrio-infektion i samband med bad i framförallt Östersjön. Ett ovanligt stort utbrott av ehec, en normalt livsmedelsburen smitta, inträffade också under den varma sommaren.

Bland de sexuellt överförbara och blodburna infektionerna var situationen för de flesta sjukdomar stabil.

- Det oroande undantaget är ökningen av gonorré som pågått i flera år. I kombination med en internationell trend av snabbt ökande antibiotikaresistens kräver detta åtgärder. Det pågår en fördjupad analys för att identifiera åtgärder som kan minska spridningen, säger utredaren Maria Axelsson.

Även syfilis ökade under 2018, medan antalet klamydiafall fortsatte att minska.
Infektioner som orsakas av antibiotikaresistenta bakterier visar en stadigt ökande trend. Många svenskar smittas av antibiotikaresistenta bakterier utomlands och inhemsk spridning kan ske både i samhälle och i vårdmiljön. En stor ökning av antalet fall av VRE, Vankomycinresistenta enterokocker, under 2018 berodde på flera utbrott på sjukhus.

Vidare konstateras att:

  • Sverige har en fortsatt hög vaccinationstäckning och de sjukdomar som ingår i nationella vaccinationsprogram visar liksom tidigare låga och stabila nivåer. Liksom tidigare år orsakade importerade fall av mässling mindre utbrott men även dessa kräver stora insatser.
  • Bland de sjukdomar som normalt ökar under vintersäsongen rapporterades en relativt kraftig epidemi av RS-virus, en ganska lugn influensaperiod och en ovanligt mild säsong för calici, ofta kallat vinterkräksjuka.
  • Bland zoonoserna, sjukdomar som smittar mellan djur och människa, var det ett fortsatt stort antal fall av TBE under 2018. Enstaka fall av echinokocker rapporterades och Folkhälsomyndigheten bedömer nu att man inte längre kan utesluta att något av fallen smittats i Sverige.

Mer detaljer och statistik kring de olika sjukdomarna finns i ett antal årsrapporter som listas här.

Kategori: Nyhet