En överflyttning av detta ansvar enligt förordning (2014:425) från Folkhälsomyndigheten till Kemikalieinspektionen skulle renodla båda myndigheternas uppdrag när det gäller kemikalier och kemikalietillsyn. Det skulle i sin tur ge en ökad effektivitet och en mer samordnad kontroll inom området.

Detta har Folkhälsomyndigheten framfört tidigare, dels i en hemställan från 2017 och dels i ett remissyttrande 2019.

Som läget är nu måste Folkhälsomyndigheten i mycket stor utsträckning fokusera på arbetet med covid-19-pandemin. Det har gjort behovet av en överflyttning av ansvar akut. Berörda branschorganisationer har meddelats att planerade kurser och prövningstillfällen kring bekämpningsmedel har ställts in, skjutits fram eller kommer att bedrivas i nedbantad form, vilket har mötts med stor oro.

Att arbetet med utbildning, prövning och tillståndsgivning när det gäller yrkesmässig användning av bekämpningsmedel skulle kunna återupptas på Folkhälsomyndigheten under 2020 bedöms inte som realistiskt.

Nuvarande ansvar har också en mycket svag koppling till Folkhälsomyndighetens övergripande ansvarsområde, och skulle lämpa sig bättre på Kemikalieinspektionen som redan har en stor kompetens i frågorna.

Läs mer

Hemställan om att ansvar för prövning och tillståndsgivning av användning av bekämpningsmedel enligt förordning (2014:425) överförs till annan myndighet (PDF, 4,7 MB)

Kategori: Nyhet