Den 20 april inleds WHO:s vaccinationsvecka. Den pågående pandemin av covid-19 sätter ljuset på betydelsen av att förebygga sjukdomar när det är möjligt, eftersom covid-19 innebär en risk för människors liv och hälsa, en hög belastning för hälso- och sjukvården och för hela samhället.

Det saknas ännu vaccin mot covid-19, men i Sverige fortsätter det allmänna barnvaccinationsprogrammet att ge ett gott skydd mot spridning av andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndighetens uppföljning visar att anslutningen till vaccinationsprogrammet för barn fortsatte att vara lika hög under 2019 som åren innan. Över 97 procent av barnen hade fått minst tre doser vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib) och pneumokocker.

Andelen vaccinerade med en dos vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) var lika hög. Sverige är ett av de länder i världen som återkommande lyckas nå den globala målsättningen om över 95 procents vaccinationstäckning med mässlingsvaccin.

– Att fortsätta att vaccinera och bibehålla hög vaccinationstäckning även under covid-19-pandemin kommer att vara en viktig insats för folkhälsan, både i Sverige och i världen, säger Adam Roth, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram.

Vaccinationstäckning för HPV-vaccin bland 13-åriga flickor var högre än tidigare år. Till slutet av 2019 var 86 procent av flickorna födda 2006 vaccinerade med minst en dos HPV-vaccin och 80 procent med två doser.

Barn och ungdomar kan vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet även under den pågående pandemin med covid-19, men vaccinationen skjuts upp om barnet skulle ha symtom på sjukdom.

‒ Vanligtvis ska vaccination skjutas upp om barnet har en pågående infektion med allmänpåverkan eller feber. I och med insatserna för att minska spridning av covid-19 skjuts nu vaccination upp även vid mildare symtom, säger Adam Roth.

Läs mer

Senaste data om HPV-vaccinationstäckning

Vaccinationsstatistik från barnavårdscentraler

Vaccinationsstatistik från barnavårdscentralerna 2019, gällande barn födda 2016 (PDF, 640 kB)

WHO:s information om europeiska vaccinationsveckan (engelska)

WHO:s information om vaccinationer under covid-19-pandemin (2020) (engelska)

Kategori: Nyhet