Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19. Den första delen av en sådan strategi presenteras nu.

Målbilden är en nationellt säkrad, uthållig och robust kapacitet, i första hand för provtagning och diagnostik för personer i sjukvård, äldreomsorg och institutionsboende, i andra hand för sjukvårds- och omsorgspersonal och i ett tredje steg även för personer verksamma inom övriga samhällsviktiga funktioner.

– Det är viktigt att säkra kapaciteten till de prioriterade grupper som behöver den mest, så att vi inte får undanträngningseffekter, säger Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

För att målbilden ska uppnås behöver analyskapaciteten för covid-19 i ett första steg ökas till totalt 150 000 prov per vecka, bedömer Folkhälsomyndigheten. I nuläget finns en nationell kapacitet för diagnostik på cirka 50 000 prov i veckan vilket tillgodoser – med några regionala undantag – det behov som finns för provtagning av patienter inom sjukvården.

Ny kapacitet behöver etableras vilket kräver insatser från aktörer utanför den i dag etablerade provtagnings- och laboratorieanalyskedjan. Det kräver aktörer som bland annat kan använda sig av egenprovtagning i hemmet.

– Glädjande nog har flera mycket kompetenta och lösningsinriktade aktörer visat ett stort engagemang. Redan i dag finns ny kapacitet etablerad som nu arbetar med att skala upp kapaciteten ytterligare, liksom logistiken i nya analysflöden för att möjliggöra att rätt grupper prioriteras för provtagning och laboratorieanalys, säger Karin Tegmark Wisell.

I första hand utökas kapaciteten för analyser av pågående infektion med covid-19. Allt eftersom fler i befolkningen har genomgått infektionen blir metoder för påvisning av antikroppar, som ett tecken på genomgången infektion och immunitet, allt viktigare.

Läs mer

Nationell strategi för diagnostik av covid-19 (länk borttagen 2022-03-31)

Kategori: Nyhet