Folkhälsomyndigheten har nu kompletterat det tidigare scenariot baserat på data från Wuhan, Kina, med ett scenario baserat på data från Lombardiet, Italien, en hårt drabbad region.

Det nya scenariot ser ungefär likadant ut vad gäller det skattade behovet av platser inom intensivvården, men innebär ungefär ett dubblerat behov av slutenvårdsplatser. Det skattade behovet av vårdplatser ligger inom ramarna för det som regionerna i Sverige har tagit höjd för i sina egna beräkningar.

I Wuhan hade 80 procent av de rapporterade fallen lindrig sjukdom och kunde vårdas hemma. I Lombardiet var fördelningen jämn mellan konstaterade lindriga fall och allvarliga fall vilket gett en större belastning på slutenvården. Skillnaden beror troligen främst på hur stor andel av alla sjuka man testat i de olika länderna, men också på att åldersstrukturen bland de sjuka är lite olika.

– Ju fler personer över 70 år som drabbas av covid-19 desto större blir belastningen på sjukvården, eftersom det i första hand är personer över 70 som får svår sjukdom. Det är därför som det är så viktigt att skydda den här gruppen från smitta, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Skattningarna för Sveriges del är gjorda region för region, som ett stöd för sjukvårdens planering och beredskap.

Folkhälsomyndigheten har utgått från den kunskap som i dag finns om hur covid-19 sprids i en befolkning och hur sjukligheten hos de smittade ser ut. Myndighetens arbetsgrupp har bedömt vilka värden från Kina och Italien som är rimliga att använda för Sveriges del.

Gruppen har strävat efter att använda befintliga och säkra data i så stor utsträckning som möjligt. Beräkningarna är avstämda med regionerna.

De allra flesta – i synnerhet personer under 70 år – kommer att få lindriga symtom av covid-19 och tillfriskna efter en tids egenvård i hemmet. Beräkningarna ger därför inte en bild av samhällsspridningen totalt sett, utan fokuserar helt på vad sjukvården behöver ha beredskap inför.

Skattningarna kommer att justeras allt eftersom kunskapen uppdateras.

Läs mer

Skattning av behov av slutenvårdsplatser covid-19 (den 3 april 2020) (PDF, 939 kB)

Kategori: Nyhet